“สวนพลังความยั่งยืน” ของกลุ่ม ปตท. ร่วมเผยแพร่พระอัจริยภาพองค์พ่อหลวง ในงานมหกรรมพืชสวนโลก เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริ รักษ์น้ำ ฟื้นดิน ปลูกป่า สร้างคน เพื่อการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง

  
     การเผยแพร่พระอัจริยภาพองค์พ่อหลวงในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ของกลุ่ม ปตท. ได้ร่วมกันผสานพลังแห่งความจงรักภักดี ให้ผู้เข้าชมงานได้ร่วมเรียนรู้กับโครงการที่เป็นรูปธรรมตามแนวพระราชดำริ รักษ์น้ำ ฟื้นดิน ปลูกป่า สร้างคน ผ่านนิทรรศการธรรมชาติเสมือนจริงและสวนกรณีศึกษาเพื่อการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง พืชพลังงานทดแทน ผนึกพลังไทย ถวายความจงรักภักดีในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี นายชูฤทธิ์ จิตวีระ พนักงานประชาสัมพันธ์อาวุโส กลุ่ม ปตท. กล่าวว่า การจัดสวนเฉลิมพระเกียรติ “พลังแห่งความยั่งยืน มีแนวคิดเพื่อมุ่งรักษาสมดุลของระบบนิเวศ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สวนและอาคารนิทรรศการ เป็นการออกแบบสภาพแวดล้อมโดยรวม จุดเด่น คือการตามรอยเท้าพ่อสู่ความยั่งยืนเป็นตัวอย่างการดำเนินชีวิตของชาวชุมชนห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ ปตท.เข้าไปส่งเสริมให้รู้จักและเห็นคุณค่าของการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ส่งผลให้ได้รับรางวัลจากการสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติในปีนี้ด้วย
นอกจากนี้ยังมีการจัดภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยป่าธรรมชาติ จำลองบรรยากาศจากป่าต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยนำแนวพระราชดำริมาจัดสวน “Eart Dome” หรือที่เห็นเป็นลักษณะคล้ายซุ่มไก่ มีขนาดใหญ่ จำลองการดำเนินชีวิตตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังมีแปลงพืชพลังงานทดแทนไบโอดีเซล ได้แก่ อ้อย สบู่ดำ ทานตะวัน มันสำปะหลัง เป็นต้น
 
23 พฤศจิกายน 2549 , 14:22 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   สุรี แสงทอง ทีมข่าว สวท. เชียงใหม่