กอรมน. เชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารื้อถอนบ้านร้าง 9 หลังที่ปลูกรุกล้ำที่สาธารณะและคล่อมคลองเงิน

  
     กอรมน.เชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารื้อถอนบ้านร้าง 9 หลังที่ปลูกรุกล้ำที่สาธารณะและคล่อมคลองเงินในชุมชนคลองเงินและชุมชนศรีมงคล หลังจากปัญหาเรื้อรังกว่า 30 ปี
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (กอรมน.)เป็นประธานในพิธีรื้อถอนบ้านและส่งมอบพื้นที่ โครงการจัดระเบียบชุมชนศรีมงคล ตำบลป่าตัน และชุมชนป่าแพ่ง ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รื้อถอนบ้านร้างในชุมชนศรีมงคลที่ปลูกลุกล้ำคลองเงิน บ้านดังกล่าวเป็นแหล่งมั่วสุมเสพยา นำไปสู่ปัญหาอบายมุขทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นในชุมชนมาช้านาน โดยบริเวณดังกล่าวเป็นที่อยู่ของคนต่างด้าว คนเร่ร่อนไร้ที่พักอาศัย จากการที่จังหวัดเชียงใหม่เจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด การลักขโมย อาชญากรรม แหล่งมั่วสุม แหล่งเสื่อมโทรม เกิดการบุกรุกปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในที่สาธารณะ ที่ราชพัสดุ รวมทั้งการให้ผลประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่รัฐในการเปลี่ยนแปลงสถานะ เกิดการทุจริตคอรัปชั่น ส่งผลกระทบต่อสังคมในทุกมิติ สภาพปัญหาดังกล่าว กอมรน.เชียงใหม่ บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการจัดระเบียบชุมชนศรีมงคลและชุมชนป่าแพ่ง กำหนดปฏิบัติการ 4 ขั้น คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นปิดล้อมตรวจค้น ขั้นการแก้ปัญหาเฉพาะกรณี และขั้นขยายผล กรอบระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2556 โดยจัดทำกระบวนการประชุมเสวนาแบบมีส่วนร่วม ผ่านกระบวนการทางกฎหมาย จนได้ข้อยุติและความยินยอมจากทุกฝ่าย สามารถรื้อถอนบ้านทั้ง 9 หลังที่สร้างบุกรุกคล่อมคลองเงิน ข้างโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง ในครั้งนี้นับเป็นก้าวแรก หลังจากปัญหาเรื้อรังมากว่า 30 ปี
ในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งมอบคืนพื้นที่ให้เทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อกลับไปดูแล โดยการแก้ปัญหาชุมชนบุกรุกพื้นที่ดังกล่าวจะนำไปสู่การแก้ปัญหาลักษณะเดียวกันในชุมชนเมืองเชียงใหม่และพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
 
11 มิถุนายน 2557 , 10:43 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่