สวนพลังแห่งความยั่งยืน กับอาคารนิทรรศการแห่งการเรียนรู้เพื่อการรักษาสมดุลระบบนิเวศที่คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติและแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  
     อาคารแปลกตาด้วยกลุ่มต้นไม้จำลองขนาดใหญ่เล็กยื่นออกมาจากผนังอาคารสีเหลืองน้ำตาลและเขียว ที่ผู้ออกแบบต้องการให้อาคารกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม รูปลักษณ์อาคารสื่อถึงแนวความคิดการจัดแสดงของกลุ่ม ปตท.ที่น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การรักษาสมดุลระบบนิเวศที่คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติและแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดิน น้ำ ป่า คน หลังแห่งความยั่งยืน คู่สีของอาคารเป็นสีเอร์ตโทนน้ำตาลและเขียว ภายในส่วนของการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ซึ่งผู้ที่เข้าไปชมจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติที่จัดแสดงได้อย่างลงตัว โดยเฉพาะในส่วนของตัวอาคารนิทรรศการ แบ่งเป็น 6 โซน โซนแรก “ตามรอยเท้าพ่อสู่ความยั่งยืน” โซนที่ 2 “รากแห่งพลังไทย ใต้ร่มพระบารมี” ได้แสดงให้เห็นถึงจากการที่กลุ่ม ปตท.ได้ค้นคว้าทดลองการนำหญ้าแฝกไปใช้เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและการฟื้นฟูธรรมชาติตามท่อส่งก๊าซฯ ไทย-สหภาพพม่า ซึ่งประสบความสำเร็จ
อีกส่วนหนึ่งในโซนที่ 3 “จากรากหญ้าสู่รากหญ้า” นำเสนอกรณีตัวอย่างโครงการครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง โครงการหนึ่งในแผนชุมชนพึ่งตนเอง ที่ตำบลห้วยเขย่ง จากนั้นในโซนที่ 4 “สำรวจโลกป่าตะวันตก ซึ่งผู้เข้าชมนิทรรศการจะได้ทราบถึงการค้นพบสัตว์พันธุ์หายาก เช่น ปูราชินี ค้างคาวกิตติ การค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ที่พบเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เช่น เอื้องสิงโตทองผาภูมิ ส่วนโซนที่ 5 “เรียนรู้อย่างรื่นรมย์” จากโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 1 ล้านไร่ ด้วยการจำลองป่าชายเลนที่น่าศึกษาอยู่ไม่น้อย และสุดท้าย “พลังไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” นิทรรศการแสดงถึงแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท.ที่ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม ที่สอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน คือ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้จะได้ทำการจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2550
 
23 พฤศจิกายน 2549 , 14:23 น. , อ่าน 1132  

 ข่าวโดย   สุรี แสงทอง ทีมข่าว สวท. เชียงใหม่