รายงานพิเศษ รื้อบ้านร้าง 9 หลังในชุมชนคลองเงิน กลางเมืองเชียงใหม่ ก้าวแรกของการยุติปัญหาแหล่งมั่วสุมต่างด้าวในเชียงใหม่

  
    รายงานพิเศษ รื้อบ้านร้าง 9 หลังในชุมชนคลองเงิน กลางเมืองเชียงใหม่ ก้าวแรกของการยุติปัญหา แหล่งมั่วสุมต่างด้าวเร่ร่อนและเสพยาเสพติด แหล่งอาชญากรรม มานานกว่าสามสิบปี
ชุมชนคลองเงิน และชุมชนศรีมงคล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หลายคนต่างรู้จักว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแรงงานต่างด้าว ทั้งที่มีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและไม่มีใบอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ลักลอบมาอยู่อาศัย เมื่อนานเข้าสถานที่ดังกล่าวก็กลายเป็นแหล่งชุมชนแออัด ทุกๆ เช้าบนถนนอัษฎาธร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จะมีแรงงานต่างด้าวมารอเพื่อให้นายจ้างมารับไปทำงาน กลายเป็นทัศนอุจาดของเมืองเชียงใหม่มาเนิ่นนาน ในชุมชนคลองเงินนั้นยังมีบ้านร้าง 9 หลังที่กลายเป็นแหล่งมั่วสุม เสพยาเสพติดหรือ แม้กระทั่งปัญหาอาชญากรรม บ้านเหล่านั้นยังปลูกสร้างบุกรุกที่สาธารณะและคล่อมคลองเงิน ทิ้งของเสียลงคลอง ทำให้น้ำในคลองเน่าเสีย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ เล็งเห็นสภาพปัญหา จึงได้เข้ามาแก้ไข โดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในที่สุดได้ข้อสรุป ประชาชนในชุมชนให้ความเห็นชอบให้รื้อถอนบ้านร้างทั้ง 9 หลัง และส่งมอบพื้นที่คืนให้เทศบาลนครเชียงใหม่กลับไปดูแล นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า นับเป็นก้าวแรก หลังจากปัญหาเรื้อรังมากว่า 30 ปี โดยจะนำไปสู่การแก้ปัญหาลักษณะเดียวกันในชุมชนเมืองเชียงใหม่และพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
ขณะที่นายยงยุทธ จันทกุล นางจันทร์สมุทร ปะสุนะ และนางสุภาวดี นะคำปัน ตัวแทนประชาชนจากชุมชนต่าง ๆ กล่าวแสดงความเห็นด้วยกับการื้อถอนบ้านดังกล่าว นับเป็นการยกปัญหาออกจากชุมชน ที่มีอย่างต่อเนื่องยาวนานและพร้อมจะร่วมพัฒนาพื้นที่ให้ปลอดภัยต่อไป
ขณะที่พันเอกอัครวัฒน์ วุฒิเดชโชติโภคิน รองผู้อำนวยการกองอำนวยการักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การแก้ปัญหาได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย จึงสามารถรื้อถอนบ้านร้าง และส่งมอบพื้นที่คืนให้แผ่นดิน ซึ่งจะดำเนินการลักษณะเดียวกันนี้กับปัญหาในพื้นที่อื่นด้วย
ชุมชนคลองเงินและชุมชนศรีมงคลนับเป็นอีกชุมชนที่เป็นตัวอย่างของปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง การแก้ปัญหาดังกล่าวนับเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาให้ชุมชนอื่นอีกด้วย
 
11 มิถุนายน 2557 , 15:46 น. , อ่าน 1250  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่