องค์กรเครือข่ายผู้ปลูกและผลิตลำไยภาคเหนือ เข้าพบและยื่นหนังสือต่อรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33

  
    องค์กรเครือข่ายผู้ปลูกและผลิตลำไยภาคเหนือ เข้าพบและยื่นหนังสือต่อรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เพื่อขอให้ช่วยแก้ปัญหาราคาลำไยตกต่ำและวางมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไย
องค์กรเครือข่ายผู้ปลูกและผลิตลำไยภาคเหนือ นำโดยพลเอก ดร.บัณฑิต พิริยาสัยสันติ ประธานที่ปรึกษาองค์กรเครือข่ายผู้ปลูกและผลิตลำไยภาคเหนือ และนายประเทือง คงรอด รองประธานฯ เข้าหารือและประชุมร่วมกับพันเอกโกศล ปทุมชาติ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกและผลิตลำไยภาคเหนือ ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิรูปโครงสร้างภาคการเกษตรแบบมีส่วนร่วมและจริงจัง ทั้งนี้เห็นว่าปีนี้ประมาณการว่าลำไยในภาคเหนือจะมีผลผลิตไม่ต่ำกว่า5- 6 แสนตัน ขณะที่ไม่มีรัฐบาลช่วยเหลือ และคณะรักษาความสงบแห่งชาติไม่มีนโยบายแน่ชัด จึงได้มาประชุมเพื่อขอทราบนโยบาย เนื่องจากลำไยกำลังจะออกผลผลิต โดยผลผลิตจะออกมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม และอาจจะถูกกดราคาจากพ่อค้าคนจีนที่มาตั้งล้งในพื้นที่ เกษตรกรจำต้องขายในราคาถูก ทั้งนี้ต้นทุนเฉลี่ยของลำไยเมื่อปี 2552 กิโลกรัมละ 16.77 บาท ปัจจุบันการลงทุนเพิ่มขึ้นจึงอยากให้ คสช.กำหนดราคารับซื้อขั้นต่ำกิโลกรัมละ 16.77 บาท ขอทราบนโยบายการบริหารจัดการลำไยและแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร
ขณะเดียวกันขอให้จัดการปัญหาลำไยปี 2546 ที่คั่งค้าง โดยรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ได้รับเรื่องไว้และจะนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต่อไป
 
12 มิถุนายน 2557 , 15:56 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่