งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2557

  
    งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2557 จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 และให้ประชาชนได้สักการะอย่างใกล้ชิด
พระธรรมมังคลาจารย์ สิริมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสรงน้ำพระราชทานพระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทอง ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2557
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานน้ำสรง พระบรมธาตุเจ้าจอมทองให้แก่วัดพระธาตุจอมทองวรวิหาร เพื่อนำมาสรงองค์พระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ซึ่งงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2557 โดยครั้งแรกทรงพระราชทาน เมื่อปีพุทธศักราช 2541 นับถือเป็นเกียรติยศ อันอุดมมงคลอย่างสูงยิ่ง สำหรับพสกนิกรชาวอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ตามตำนานกล่าวว่า พุทธสถานแห่งนี้เป็นวัดที่ประดิษฐานพระทักษิณโมลีธาตุ หรือพระธาตุส่วนเศียรเบื้องขวาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า การประดิษฐานนี้มิได้เป็นการถาวร คือ สามารถอัญเชิญ พระธาตุออกมาให้ประชาชนได้สักการะอย่างใกล้ชิด จึงทำให้เกิดประเพณีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ในช่วงเข้าและออกพรรษาปีละสองครั้ง นับเป็นศาสนพิธีประจำของวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร และแสดงถึงความศรัทธาของประชาชนทั้งใกล้และไกล ถือเป็นการสืบทอดมาช้านานกว่า 100 ปี โดยจะจัดงานตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 เหนือ
 
12 มิถุนายน 2557 , 17:57 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่