แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดเชียงใหม่

  
     อธิบดีกรมการปกครอง มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สร้างสังคมและชุมชนให้มีความปลอดภัย สงบสุขและสันติอย่างยั่งยืน
นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในการมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่นายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ และข้าราชการฝ่ายปกครอง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้มอบภารกิจเร่งด่วนให้กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองที่จะต้องดำเนินการในพื้นที่รวม 12 ภารกิจ กรมการปกครองได้จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกับจังหวัด/อำเภอในโอกาสนี้ จึงขอมอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ดำเนินโครงการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและกระทรวงไทย ได้แก่ ให้จัดประชุม ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ ประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น ประชาชนต้องมีความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ โดยเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและรอบด้าน อันจะนำไปสู่การปฏิรูปการเมืองการปกครองให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่สร้างเครือข่ายอาสาสมัครเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประสานงานกับฝ่ายทหารและบูรณาการกับส่วนราชการและกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมหรือภารกิจให้สอดคล้องกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ขอให้ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานของชุดปฏิบัติการประจำตำบล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ชุมชน ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปเน้นย้ำ ให้นายอำเภอ รายงานผลการปฏิบัติงานให้แก่จังหวัด และให้ปลัดจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องของE-Report รายงานผลการปฏิบัติงานของทุกอำเภอ และรายงานต่อให้กรมการปกครอง เพื่อกรมการปกครองจะได้ประมวลผลรายงานศูนย์เฉพาะกิจฯกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งผลงานดีเด่นเป็นพิเศษหรือสำคัญในแต่ละวัน โดยให้ส่งรายละเอียดพร้อมภาพถ่ายทางระบบ Line หรือ E-mail
 
12 มิถุนายน 2557 , 18:02 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่