อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ระดับจังหวัด

  
    อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ระดับจังหวัด ร่วมทำงานกับกองทัพ ผู้ว่าราชการจังหวัดและ กอรมน.ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ตามนโยบาย คสช.
นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์และผู้แทนทั้งประเทศผ่านระบบเทเลคอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อการดำเนินการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. โดยกรมประชาสัมพันธ์จะจัดกิจกรรม คืนความสุขให้ประชาชน เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ให้ประชาชน หันหน้าเข้าหากัน เข้าใจความรู้สึกของผู้ที่คิดต่างกัน โดยการเขียนแผนการทำงาน ปี 2558 จะต้องตอบโจทย์แผ่นระยะยาว ต้องมองไกลถึงอีก 5-10 ปีข้างหน้าจะเดินทางไปอย่างไร มีความชัดเจนในเนื้องาน มีความโปร่งใส ชัดเจนถูกต้อง น้อมนำเอาพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาศึกษาทำความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจอย่างถ่องแท้ อย่างมีเหตุผล พอประมาณและมีภูมิคุ้มกัน อีกทั้งสร้างความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ ในบ้านเมือง ให้ประชาชน ขณะที่สื่อมวลชนต้องช่วยกันขยายความเหตุผลความจำเป็นขอ. คสช.ไม่สร้างความคลุมเครือให้เกิดกับประชาชนและต่างชาติ
หน่วยงานราชการสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ให้ยึดคำสั่งประกาศ คสช.ฉบับที่ 14 และ 18 การปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารต้องไม่สร้างความแตกแยก ไม่สร้างผลกระทบ ระมัดระวังไม่ให้ขัดต่อประกาศทั้งสองฉบับ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เน้นย้ำ ระยะนั้จะไม่มีการรับสายโทรศัพท์ แบบโฟนอินสด เนื่องจากควบคุมไม่ได้ แม้เพียงหนึ่งประโยค ก็อาจทำให้เกิดความแตกแยกเข้าใจผิด หากเกิดที่ใด ผู้เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบ หากจะจัดรายการสนทนา ต้องบันทึกเทป ตรวจสอบเทปทุกครั้ง รับรองเนื้อหา และต้องรับผิดชอบ ให้ทำทั้งหน้าที่สื่อมวลชน และข้าราชการที่ดี ไม่สร้างความแตกแยก อีกทั้งทำงานช่วยเหลือตอบสนองการทำงานของกองทัพ ผู้ว่าราชการจังหวัด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงประสานสื่อมวลชน อีกทั้งให้ปรับที่ทำงานเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ปรองดองสมานฉันท์ ทั้งเขตและจังหวัด มีการติดตั้งป้ายไว้หน้าสำนักงานอย่างชัดเจน อีกทั้งเชิญ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านร่วมทำงานเผยแพร่ด้วย
 
13 มิถุนายน 2557 , 15:45 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่