ประชุมกำหนดประเด็นการประชาสัมพันธ์ โครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดประชุมตัวแทนสำนักงานเกษตรจังหวัด และเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อกำหนดประเด็นการประชาสัมพันธ์ โครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม
ที่ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อกำหนดประเด็นการประชาสัมพันธ์ โครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม ภายใต้โครงการกล่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีตัวแทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูนและแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุม หลังจากได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 2 ล้านบาท เพื่อให้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 5 กิจกรรม โดยผ่านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ผ่านสื่อกิจกรรม มีการติดตาม ประเมินและขยายผลโครงการ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การประชุมดังกล่าวเพื่อร่วมกำหนดประเด็นเพื่อการเผยแพร่อย่างถูกต้อง โดยเบื้องต้น จังหวัดเชียงใหม่จะเน้นเรื่องลำไย จังหวัดลำปางจะเน้นเรื่องข้าว จังหวัดลำพูนจะเน้นพืชสมุนไพร และจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะเน้นเรื่องผักอินทรีย์ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ได้จัดรายการไอดิน กลิ่นทุ่ง เผยแพร่ ขณะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่จะจัดทำสกู๊ปเผยแพร่ สัมภาษณ์ผ่านรายการมองเมืองเหนือ และผ่านรายการข่าว
นอกจากนี้ยังจะมีการจัดกิจกรรมแถลงข่าวและส่งเสริมการบริโภคลำไย ทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ในช่วงที่ผลผลิตกำลังออกสู่ท้องตลาดอีกด้วย
 
13 มิถุนายน 2557 , 17:12 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่