จังหวัดเชียงใหม่ เปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2557 ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชนในประเทศ ของคนในชาติให้กลับมาเหมือนเดิม โดยมีเป้าหมายคือลดความขัดแย้ง
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และได้มอบแนวทางการดำเนินงานนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับส่วนราชการอำเภอ ส่วนราชการท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้าน และประธานกลุ่มต่างๆ ร่วมประมาณ 2,000 คน ร่วมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
นายอาคม สุขพันธ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวว่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ แบ่งการปกครองเป็น ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มี 13 ตำบล และนอกเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มี 9 ตำบล 78 หมู่บ้าน ซึ่งในการจัดทำโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ได้คัดเลือกผู้นำหมู่บ้าน ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประธานกลุ่มต่างๆ ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่บ้านละ 25 คน จำนวน 78 หมู่บ้าน รวมประมาณ 2,000 คน ซึ่งเป็นแกนนำตามธรรมชาติของหมู่บ้านเข้าร่วมการอบรมรับทราบแนวทางการดำเนินการเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ภายหลังจากได้รับทราบแล้วสามารถนำไปจัดทำประชาคมรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอันจะเป็นเป้าหมายให้ประชาชนเกิดความปรองดองทุกพื้นที่
ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยมีเป้าหมาย เพื่อลดความขัดแย้งและสลายสีเสื้อให้ทุกกลุ่มหันมาร่วมมือกัน โดยยึดถือสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสุขสงบปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ รวบรวมข้อมูลปัญหาทุกปัญหาในหมู่บ้านหรือชุมชน จากความคิดเห็นของประชาชนทุกส่วน การดำเนินการเพื่อให้การปฏิรูปเป็นไปตามเป้าหมาย ต้องอาศัยความร่วมมือ ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เริ่มต้นจากการประชาคมหมู่บ้าน ระดมความคิดเห็นของประชาชน เพื่อใช้กำหนดแนวทางสำหรับกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองให้เร็วที่สุด ในระดับอำเภอ ให้การสนับสนุนหมู่บ้านอย่างใกล้ชิด รวมทั้งรวบรวมความคิดเห็นประเด็นปัญหาของหมู่บ้าน โดยใช้ศูนย์ไกล่เกลี่ยของอำเภอเป็นเครื่องมือดำเนินการกำกับดูแลตามอำนาจหน้าที่
 
15 มิถุนายน 2557 , 11:38 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่