เทศบาลนครเชียงใหม่ ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและอพยพแผ่นดินไหว

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและอพยพแผ่นดินไหวให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร เชียงใหม่ทั้ง 11 แห่ง เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนสามารถช่วยตนเองจากภัยพิบัติได้อย่างถูกต้อง
นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมและสาธิตการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพแผ่นดินไหวให้กับบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร เชียงใหม่ 11 โรงเรียน ที่โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง เพื่อให้ผู้อบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทฤษฎีของการเกิดเพลิงไหม้ วิธีการดับเพลิงและการป้องกันอัคคีภัย วิธีการอพยพกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว โดยผู้อบรมสามารถรู้จักวิธีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและระงับ อัคคีภัยต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง สาธิตให้รู้จักวิธีหนีไฟ การช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นให้รอดจากอัคคีภัย ตลอดจนขนย้ายทรัพย์สินออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างทันท่วงทีและปลอดภัย
โครงการดังกล่าว นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตละทรัพย์สินของ ประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้าให้กับบุคลากรและนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 11 โรงเรียน ระยะเวลาระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2557 ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน โรงเรียนเทศบาลวัดเชียง โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม และโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
 
15 มิถุนายน 2557 , 11:57 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่