การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

  
    ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ พร้อมภาคี จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม Holistic Health Promotion Beyond Tomorrow เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับรู้ถึงปัจจัยความหลากหลายที่มีผลต่อการสร้างสุขภาวะของคนไทย
นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม Holistic Health Promotion Beyond Tomorrow พร้อมมอบเกียรติบัตรการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานกรมอนามัย ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2557 รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูงลำปาง ร่วมกันจัดการประชุมขึ้นเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับการสื่อสารนโยบาย แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพ โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับรู้ถึงปัจจัยความหลากหลายที่มีผลต่อการสร้างสุขภาวะของคนไทย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดและประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในด้านการสาธารณสุข อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่คนไทยสุขภาพดีต่อไป
ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ การอภิปราย ธรรมะบรรยาย การนำเสนอผลงานวิชาการเกี่ยวกับด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบปากเปล่า และโปสเตอร์ จำนวน 40 เรื่อง การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ สุขภาพองค์รวม จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย บุคลากรจากองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 700 คน
 
16 มิถุนายน 2557 , 18:23 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-วชิรวิทย์ สวท.เชียงใหม่