ประชุมสัมมนาโอกาสในการต่อยอดธุรกิจของผู้ประกอบการไทยสู่อุตสาหกรรมไมซ์ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    นิด้าจัดประชุมสัมมนาโอกาสต่อยอดธุรกิจของผู้ประกอบการไทยสู่อุตสาหกรรมไมซ์ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมธุรกิจจัดประชุมสัมมนาและเครือข่ายเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ที่โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา “โอกาสการต่อยอดธุรกิจของผู้ประกอบการไทยสู่อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE)” ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดขึ้น ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมไมซ์ โดยการเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาเครือข่ายของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ด้านการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ และส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่มธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนองตอบต่อนโยบายเร่งด่านของรัฐบาล ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน อุตสาหกรรมไมซ์ประกอบด้วย 4 กิจกรรมสำคัญคือ กิจกรรมประชุมองค์กร การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมวิชาชีพ และการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ซึ่งอุตสาหกรรมไมซ์ เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เข้าประเทศอย่างต่อเนื่อง เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพที่มีการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มปกติ 2-3 เท่า จึงต้องพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เพื่อสร้างความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ และบริการที่ได้มาตรฐานรองรับ
การประชุมดังกล่าวมีการบรรยายพิเศษที่น่าสนใจ เรื่อง โอกาสการต่อยอดธุรกิจของผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมไมซ์ ในหัวข้อภาพรวมและความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไมซ์กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ แนวโน้มและสถานการณ์ปัจจุบัน ระดับความสามารถในการแข่งขันของไทยกับการเตรียมพร้อมรับ AEC และโอกาสในการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นต้น
 
17 มิถุนายน 2557 , 16:38 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่