สารคดี Eco Village Eco School

  
     สารคดี Eco Village Eco School กิน อยู่ อย่างพอเพียง ใช้ต้นทุนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นทุนในการดำเนินชีวิต
เสียง เด็กหญิงอภิชญา แสงหล้า เด็กชายธนกร ลุงคำ และเด็กชายณัฐวุฒิ แสงหล้า ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ บอกเล่าถึงกิจกรรมที่ทำในโรงเรียน นอกเหนือไปจากการเรียนหนังสือ คือ ผลัดกันมาดูแลเห็ด ไก่ และไส้เดือน นอกจากนี้ ยังมีโรงเลี้ยงจิ้งหรีด บ่อปลา พืชผักต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณโรงเรียน เป็นการจัดสรรพื้นที่ในโครงการ Eco Town Eco Tour ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 โดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพหลัก ถือเป็นโรงเรียนนำร่องตามโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Eco School โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าสนับสนุน นายนรินทร์ รินฟอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ มีเป้าหมายร่วมมือกับโรงเรียน 5 แห่ง ในตำบลแม่คะ เพื่อสนับสนุนงบประมาณตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยเลือกโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ เป็นโรงเรียนนำร่องแห่งแรก พร้อมเปิดให้ศึกษาดูงาน
สำหรับสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เช่นกัน คือ โครงการ Eco Village ในหมู่บ้านห้วยงูใน ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการจัดทำแผนแม่บทชุมชน มีการเปิดบ้านนายสุกิจ คุณรักษา เพื่อใช้เป็นฐานเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช้สารเคมีในการปลูกข้าว ส่งเสริมการปลูกหม้อข้าวหม้อแกงลิง เพื่อเพิ่มภูมิทัศน์ในบ้านให้สวยงาม และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคต ส่งเสริมการทำชาข้าวงอก คิดค้นเชื้อราเพื่อใช้ฆ่าเชื้อราในนาข้าว ทำก๊าซชีวภาพจากหมูแม่พันธุ์ ทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อใช้ในการเกษตร ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ปลูกต้นไม้ที่ใช้บริโภคได้ คิดค้นแนวคิดหญ้าห่มดิน คือ ต้องมองว่าหญ้าไม่ใช่ศัตรูที่ต้องกำจัด แต่ศึกษาธรรมชาติของหญ้า ที่มีส่วนช่วยคลุมดิน ให้ระบบนิเวศสมบูรณ์ บางชนิด ตัดแล้วนำไปเลี้ยงหมูได้ ขณะนี้ กำลังศึกษาว่าดอกของหญ้า จะสามารถเลี้ยงผึ้งได้หรือไม่ นายสุกิจ เล่าว่า แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต้องมีการพัฒนาและปรับตัวตลอดเวลา เพื่อไม่ให้ล้าหลัง การปลูกพืชผัก การเลี้ยงสัตว์ เน้นให้บริโภคเองในครัวเรือนก่อน เหลือจึงส่งจำหน่าย แค่ไม่ซื้อเพิ่ม ก็ถือว่าลดต้นทุนการใช้ชีวิตไปมาก
ผลของการดำเนินการของบ้านห้วยงูใน และ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ แม้ดำเนินการมาได้ไม่นานนัก แต่คนในชุมชน ครู และนักเรียน ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน นำต้นทุนในพื้นที่ที่มีอยู่ มาพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผัก ไว้เพื่อบริโภค เหลือจึงจำหน่ายเป็นรายได้ หลักคิดดังกล่าว นอกจากจะทำให้คนในพื้นที่ยึดหลักการพึ่งพาตนเองแล้ว ยังถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแกร่ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีงานทำ มีรายได้ มีสุขภาพที่ดี สิ่งจำเป็น คือ การต่อยอดแนวคิดและการไม่หยุดพัฒนา อันจะนำมาซึ่งแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน
 
23 มิถุนายน 2557 , 14:39 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่