ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางทิศทางการเสริมสร้างความสมานฉันท์

  
     สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการความสมานฉันท์
นายชาตรี โชไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางทิศทางการเสริมสร้างความสมานฉันท์ จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเซนทารา ดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยสู่กระแสโลกาภิวัตน์ และโครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำให้สภาพสังคมไทยในปัจจุบันต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นำไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยมากขึ้น ทั้งทางด้านการเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น สถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นยังเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ต้องเผชิญในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน ท้องถิ่น และลุกลามขยายตัวเป็นความรุนแรงในระดับภูมิภาคและระดับชาติ จากปัญหาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติจึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางทิศทางการเสริมสร้างสมานฉันท์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทัศนคติที่เกี่ยวข้องในหลากหลายพื้นที่ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาสังคมไทยให้เกิดความสามัคคี และการเสริมสร้างความสมานฉันท์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อขจัดความขัดแย้งในสังคมร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิฯ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบถึงองค์ความรู้ ทักษะ และทิศทางการพัฒนาการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ซึ่งผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะนำไปเสนอต่อคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวัฒนธรรมต่อไป
 
23 มิถุนายน 2557 , 15:34 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่