ภาคีเครือข่ายเชียงใหม่จัดการตนเอง จัดกิจกรรมอัพเดทเชียงใหม่ในหลายกิจกรรม

  
    ภาคีเครือข่ายเชียงใหม่จัดการตนเอง จัดกิจกรรมอัพเดทเชียงใหม่ในหลายกิจกรรม พร้อมเตรียมแถลงการณ์ประกาศจุดยืนกระจายอำนาจเพื่อการปรองดอง ในการขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเองต่อไป
ภาคีเครือข่ายเชียงใหม่จัดการตนเอง จัดกิจกรรม เรียน อัพเดทเชียงใหม่ : สื่อพบคนทำงาน ภาคประชาชน โดยกิจกรรมแรกที่หน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา มี น.พ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ อาจารย์แพทย์โรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา เชียงใหม่ กล่าวว่าปัจจุบันคนให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจและความเจริญมากกว่าคุณภาพชีวิต แต่ตนมองว่าหากเศรษฐกิจดีแต่คุณภาพชีวิตไม่ดี ก็ไม่มีประโยชน์ ที่ผ่านมาคนต้องสูญเสียคุณภาพชีวิตไปมากเพื่อแลกกับการพัฒนา การเจริญเติบโตของเมืองสูงขึ้นแต่ความปลอดภัยลดลง มลภาวะมากขึ้น การปฏิสัมพันธ์กันลดลง ดังนั้นจึงเห็นว่าไม่ควรมองเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่ต้องมองระยะยาว และการเติบโตของเชียงใหม่ต้องเติบโตอย่างมีทิศทาง และต้องมีความสมดุลระหว่างสิ่งใหม่กับสิ่งเก่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กๆ
ด้าน อ.ชัชวาล ทองดีเลิศ เลขาธิการสภาการศึกษาทางเลือก ตัวแทนภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเองกล่าวถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเองว่า ขณะนี้ ร่างพรบ.เชียงใหม่มหานครอยู่ในขั้นตอนของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว หลังจากได้ผลักดันและยื่นร่างฯไปเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งต้องรอความชัดเจนหลังจากได้รัฐบาลมาบริหารประเทศเรียบร้อยแล้ว ส่วนการทำงานเชื่อมโยงกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง พรบ.จังหวัดปกครองตนเอง ขณะนี้ร่างฯเสร็จแล้ว ซึ่งจะเป็นกฎหมายที่ทุกจังหวัดสามารถนำไปใช้ได้หากมีความพร้อมในการจัดการตนเอง โดยล่าสุดมีกว่า 50 จังหวัดที่กำลังขับเคลื่อนกฎหมายฉบับนี้ อย่างไรก็ตามจะมีการจัดกิจกรรมใหญ่ในวันที่ 24 กรกฎาคม นี้ ที่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ซึ่งตรงกับวันที่เปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นระบอบประชาธิปไตย 24 มิถุนายน 2475 เครือข่ายบ้านชุ่มเมืองเย็น และภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง จะออกแถลงการณ์และประกาศจุดยืนกระจายอำนาจเพื่อการปรองดอง ในการขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเองต่อไป ซึ่งก่อนหน้านี้ทางเครือข่ายองค์กรชุมชนและประชาสังคมเพื่อการปฏิรูป (คชสป.) 15 จังหวัดภาคเหนือ ก็เตรียมที่จะออกแถลงการณ์ปักหมุด 24 มิถุนายน “หนึ่งล้านรายชื่อเปลี่ยนประเทศไทย” เพื่อเสนอ (ร่าง) พรบ.การบริหารจังหวัดปกครองตนเองพร้อมกันทั่วประเทศด้วย จากนั้นกิจกรรมต่อมาได้มีการนำสื่อมวลชนและภาคประชาชนนั่งรถรางไปยังโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เพื่อฟังคนทำงานเล่าเรื่อง “เชียงใหม่จัดการตนเองไปถึงไหนแล้ว” โดยมีคนทำงาน เพื่อสังคม ชุมชน และประชาสังคม วัฒนธรรม มานำเสนอความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น ผศ.ดร.วสันต์ จอมภักดี อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง กล่าวถึงการพัฒนาคลองแม่ข่า ซึ่งที่ผ่านมาคลองถูกใช้ในการรองรับน้ำเสียของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งไม่ถูกต้อง และเสนอว่า ถึงเวลาที่เทศบาลจะต้องจัดเจ้าหน้าที่มาดูแลคลองแม่ข่าโดยเฉพาะ ขณะที่นายมานพ คีรีภูวดล เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวถึงกระบวนการแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน ภาคเหนือว่าที่ผ่านมายังแก้ปัญหาไม่ตรงจุด และยังขาดความรู้ในการจัดการกับไฟป่าค่อนข้างมาก รวมทั้งเครื่องมือในการตรวจวัดค่าความร้อนหรือจุด Hot spot ก็ไม่สามารถวัดค่าได้จริง ที่ผ่านมาทางมูลนิธิฯได้ดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการไฟป่าซึ่งได้ผลดี และสามารถเข้าไปดับไฟได้ก่อนเจ้าหน้าที่ ดังนั้นหากหน่วยงานของรัฐต้องการแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควันอย่างได้ผล จำเป็นต้องหาเครื่องมือใหม่ๆ และต้องมีเครือข่ายภาคประชาชนร่วมด้วย นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายงดเหล้า ข่วงเกษตรอินทรีย์ กลุ่มละครชุมชนกั๊บไฟ และเครือข่ายละครชุมชนเพื่อคนไร้บ้าน กลุ่มรักษ์ล้านนา โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เครือข่ายการอ่าน และกลุ่มคนทำงานที่เกี่ยวข้อง ได้มาอัพเดทความคืบหน้าของกิจกรรมต่างที่น่าสนใจด้วย โดยจะจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ต่อไป ทุก 3 เดือน เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับทราบความเคลื่อนไหวและนำเสนอให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป
 
23 มิถุนายน 2557 , 16:59 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่