จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5

  
    จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ในทุกพื้นที่
นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์บ้านเมืองที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหามากมาย ปัญหาเกิดจากการขาดสติ จิตสำนึก ศีลธรรมและคุณธรรม จริยธรรม อันจะส่งผลให้สังคมเกิดความขัดแย้ง เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชมีดำริจะเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน โดยให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็มีแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี โดยเริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ซึ่งจะนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างปลอดภัย ยั่งยืน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกเพศทุกวัย นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาชีวิต ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยเน้นการรณรงค์ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในทุกส่วนของจังหวัด โดยมีเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าอาวาส ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายต่าง ๆ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในชาติ มีความรัก และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ โดยจะเปิดตัวในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยจะมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะสงฆ์กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวด้วย สำหรับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จะดำเนินการในทุกพื้นที่ ภายใต้หลักการ มีศีล มีสุข ปรองดอง สมานฉันท์ โดยเจ้าอาวาสวัดทั้งจังหวัดเชียงใหม่ 1314 วัด การประชุมรอบแรกผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะประชุมและลงนามร่วมกับพระสงฆ์ ส่วนรอบที่สองจะเป็นการทำความเข้าใจกับตัวแทนหน่วยงานราชการทั้งหมด
 
24 มิถุนายน 2557 , 15:38 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-วชิรวิทย์ สวท.เชียงใหม่