จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี กิจกรรมท่องเที่ยว 9 วัด

  
    จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี กิจกรรมท่องเที่ยว 9 วัด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี กิจกรรมท่องเที่ยว 9 วัด ณ วัดดับภัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2557 โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประจำปี 2557 ให้ดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มอาสาสมัครเด็ก เยาวชนและประชาชน มีการตื่นตัวและสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี รวมทั้งมีจิตสำนึกรักและหวงแหนพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 กิจกรรมประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ณ วัดลอยเคราะห์ การนำผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางท่องเที่ยว 9 วัด ประกอบด้วยวัดดับภัย วัดหมื่นเงินกอง วัดชัยมงคล วัดเชียงยืน วัดเชียงมั่น วัดชัยพระเกียรติ วัดดวงดี วัดหมื่นล้าน และวัดลอยเคราะห์ เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และปลุกสำนึกอนุรักษ์และศิลปวัฒนธรรมล้านนา อันเป็นอัตลักษณ์ของชาวล้านนา สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการ 2 วัน โดยผู้ร่วมโครงการนอกจากจะร่วมอบรมให้ความรู้แล้ว ยังได้นั่งรถรางเชื่อมโยงไปยังวัดต่าง ๆ 9 วัด ล้วนเป็นวัดนามมงคลและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์
 
25 มิถุนายน 2557 , 13:51 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พลอยรตา สวท.เชียงใหม่