สปข 3 จัดโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทย พบปะกงสุลต่างประเทศ

  
    สปข.สร้างความเชื่อมั่นประเทศไทย กิจกรรมพบปะกงสุลต่างประเทศ ตามโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำขอให้ข้าราชการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
สำนักประชาสัมพันธ์เขต จัดโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทย ในพื้นที่ โดยจัดกิจกรรมพบปะกงสุลต่างประเทศ ชาวต่างประเทศ และสื่อมวลชน ตามโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2557ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกงสุลต่างประเทศ ชาวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยและสื่อมวลชน โดยคาดว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยและนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย ฟื้นฟูความเชื่อมั่นทั้งภัยจากธรรมชาติ สถานการณ์ทางการเมือง และเศรษฐกิจ เพื่อให้นักท่องเที่ยว นักลงทุนกลับมาโดยเร็ว รองรับการเปิดประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมีในปี 2558 โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานและกล่าวสุนทรพจน์ ใจความว่า ประเทศไทยในยามนี้ไม่มีเวลาพูดถึงความแตกแยกต่อไป ชาวไทยทุกคนล้วนอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ควรรักใคร่สามัคคี ปรองดอง เป็นหนึ่งเดียว โดยกล่าวว่าการที่อาเซียนยกย่องไทยนั้นมาจาก ประเทศไทยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นศูนย์รวมดวงใจ ประชาชนไทยเป็นแบบอย่างของความสามัคคีให้ชาวอาเซียนได้เห็น การทะเลาะกันไม่ใช่ประชาธิปไตย แต่คืออนาธิปไตยนั่นคือบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแปร ขอให้ทุกคนร่วมกันเสริมสร้างบ้านเมืองไทย ทุกอย่างจะสำเร็จได้ก็มาจากความร่วมมือสมัครสมานของทุกคน โดยอยากเห็นข้าราชการเป็นแบบอย่างดที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่บนหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในระบบราชการ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่า ข้าราชการทุกคนให้ความร่วมมือทำงานเป็นอย่างดี เนื่องจากทุกคนอยากเห็นบ้านเมืองสงบสุขและพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
26 มิถุนายน 2557 , 08:58 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-โมนา สวท.เชียงใหม่