กิจกรรม “เพชรสมุทรคีรี” ชายแดนไทย-พม่า ครั้งที่ 3

  
    กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จัดกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้าและอุตสาหกรรม “เพชรสมุทรคีรี” ชายแดนไทย-พม่า ครั้งที่ 3 เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ นักธุรกิจของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงครามและสมุทรสาคร จัดกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้าและอุตสาหกรรม “เพชรสมุทรคีรี” ชายแดนไทย-พม่า ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อขยายการค้า การบริการ การลงทุน และสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ นักธุรกิจของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้แก่ ผู้ประกอบการโรงแรม ท่องเที่ยว รีสอร์ท สภาอุตสาหกรรม หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการ SMEs OTOP กับภาคราชการและภาคเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้ง Agency ด้านการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือทางการค้า บริการ และการลงทุนร่วมกันในอนาคต รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558
ภายในงานมีการลงนามความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาด พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พัฒนาระบบการท่องเที่ยวโดยให้ส่วนราชการ ท้องถิ่น และจังหวัดเข้ามาร่วมกันมากขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น
 
26 มิถุนายน 2557 , 14:39 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่