องค์การสวนสัตว์ ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง จัดงานสัมมนาวิชาการอนุรักษ์และวิจัยกวางผา

  
    องค์การสวนสัตว์ ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง จัดงานสัมมนาวิชาการอนุรักษ์และวิจัยกวางผา ซึ่งขณะนี้ใกล้สูญพันธุ์มีไม่ถึงสองร้อยตัวในป่าธรรมชาติของไทย ขณะที่มีการศึกษาวิจัยเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เตรียมคืนสู่ป่าได้เกือบร้อยตัวที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
งานสัมมนาวิชาการอนุรักษ์และวิจัยกวางผา จัดขึ้นที่อาคารโสภณ ดำนุ้ย สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสำนักอนุรักษ์วิจัย และความร่วมมือระหว่างสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอีกหลายองค์กรที่เกี่ยวข้องจัดการสัมมนาดังกล่าว เพื่อระดมความคิดระหว่างบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการอนุรักษ์และวิจัยกวางผาในประเทศไทย และ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการอนุรักษ์และวิจัยกวางผาในประเทศไทย เนื่องจากกวางผาเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวนที่ใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทยและโลก มีสถานภาพถูกคุกคาม จัดเป็นสัตว์ป่าในบัญชี 1 แนบท้ายสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ในประเทศไทยมีกวางผาในป่าธรรมชาติไม่ถึงสองร้อยตัว นายสัตวแพทย์นิธิดล บูรณพิม สัตวแพทย์ประจำสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่า เมื่อปี 2536 ได้มีความพยายามฟื้นฟูกวางผานอกถิ่นอาศัย สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย เชียงใหม่ ได้เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์กวางผาได้ประสบความสำเร็จอย่างมากได้สมาชิกกวางผาเกือบร้อยตัวจากการเริ่มต้นที่กวางผาเพียงสามตัว ล่าสุดได้ดำเนินการปล่อยกวางผาคืนสู่ป่าไปแล้วกว่าสิบตัว โดยกวางผาทุกตัวจะถูกฝึกให้สามารถหากินอยู่ได้ในป่า ก่อนจะปล่อยสู่ป่าธรรมชาติ
โครงการปล่อยกวางผาคืนสู่ธรรมชาติของไทย ระหว่างปี 2555-2557 ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับกวางผา ซึ่งการอนุรักษ์กวางผาอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องมีการวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว อีกทั้งมีเครือข่ายการทำงานเพื่อร่วมวางแผนอนุรักษ์กวางผาต่อไป
 
27 มิถุนายน 2557 , 11:39 น. , อ่าน 1393  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่