ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่ มีประเด็นน่าสนใจคือการความคืบหน้าโครงการศึกษาสำรวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้าเชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดำ
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.) จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและความต้องการของภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าอยากให้ทุกฝ่ายร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเชียงใหม่ ซึ่งเท่ากับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคเหนือ โดยปีนี้ส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับงบประมาณเท่าๆ กับปีที่ผ่านมา คือมีการของบประมาณเพิ่มร้อยละ 2 หรือประมาณกว่า 200 ล้านบาท ยังไม่รวมงบฟังก์ชั่นอีกจำนวนมาก ขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันขับเคลื่อนประเทศ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ปฏิรูปสังคม การเมือง กฎหมาย ให้มีปัจจัยพื้นฐานที่มั่นคงให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้
ที่ประชุมมีวาระสำคัญประกอบด้วย การแนะนำศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา แนะนำตัวนายพรชัย จิตรนวเสถียร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ โครงการศึกษาสำรวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า เชื่อมโยงไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดำ การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่นห้องน้ำสาธารณะ ป้ายบอกทางหลายภาษา โครงการฟื้นฟูความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวของญี่ปุ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวฮาลาล การยกระดับความสำคัญด่านการค้าบ้านหลักแต่ง เวียงแหง ทิศทางความต้องการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ บูรณาการขนส่งทางอากาศ เชียงใหม่เมืองแห่งการจัดประชุม เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก แก้ไขระบบจราจร และการจัดระเบียบภาคผู้ให้บริการด้านท่องเที่ยว
 
27 มิถุนายน 2557 , 14:42 น. , อ่าน 1318  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่