แม่โจ้โพลล์ เผยผลสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยใน 4 จังหวัดภาคเหนือ

  
     แม่โจ้โพลล์ เผยผลสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยใน 4 จังหวัดภาคเหนือ ย้ำ ประสบปัญหาราคา ปุ๋ยและยา แพง แนะเร่งให้ความรู้ เรื่องการผลิตลำไยคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือ แม่โจ้โพลล์ ได้ทำสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยใน 4 จังหวัดภาคเหนือ ในหัวข้อ ความรู้ชาวสวนลำไยภาคเหนือ...กับการผลิตลำไยคุณภาพ จำนวน 333 ราย ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน ถึง 18 กรกฎาคม 2557 เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยภาคเหนือต่อการผลิตลำไยคุณภาพ การได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตลำไยคุณภาพเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาลำไยภาคเหนือในอนาคต สรุปผล คือ เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.39 เคยเข้าร่วมการอบรม สัมมนา ประชุม เกี่ยวกับความรู้ในการผลิตลำไย ผลการสำรวจความรู้เกี่ยวกับการผลิตลำไย พบว่า เกษตรมีความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สำหรับปัญหาของการผลิตลำไยในรอบปีที่ผ่านมา ร้อยละ 74.47 คือ เรื่องราคาปัจจัยการผลิตที่สูง ได้แก่ ปุ๋ย สารเคมี ยากำจัดศัตรูพืช ปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน(ทำให้ผลผลิตเสียหาย) ร้อยละ 66.10 และปัญหาขาดแคลนแรงงาน ร้อยละ 57.36 ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอุปสรรคสำคัญของการผลิตลำไยคุณภาพ เนื่องจาก ขาดเงินทุนในการซื้อปัจจัยการผลิต สภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้ผลผลิตเสียหาย จากการลงพื้นที่ของนักวิจัย พบว่า ปัญหาขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต กำลังเป็นปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจาก ถือเป็นต้นทุนการผลิตที่สูง เมื่อเทียบกับราคาขายผลผลิตลำไยที่เกษตรกรจะได้รับ
ส่วนข้อเสนอแนะ เกษตรกรแนะว่าควรมีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรมากขึ้น เช่น เรื่องการผลิตลำไยคุณภาพ การลดต้นทุนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพดิน การดูแลน้ำและให้ปุ๋ย เพื่อนำความรู้ไปใช้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับสนับสนุนนโยบายด้านต่างๆ เช่น การประกันราคาลำไยและควบคุมราคาปัจจัยการผลิตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
 
27 กรกฎาคม 2557 , 18:05 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่