จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหว

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหว อาคารถล่ม อัคคีภัย และสารเคมีรั่วไหลช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ โดยจำลองสถานการณ์ให้เสมือนจริงใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถานที่ฝึกซ้อม เพื่อเตรียมรับมือหากเกิดสาธารณภัยขึ้นจริง
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหว อาคารถล่ม อัคคีภัย และสารเคมีรั่วไหล จำนวน 2 วัน โดยจะใช้สถานที่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถานที่ฝึกซ้อม ได้แก่ การให้ความรู้เรื่องระบบการบัญชาการเหตุการณ์และการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 และการฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบ กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในการฝึกซ้อม ได้กำหนดภารกิจคณะทำงาน ไว้ 2 ภารกิจ พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ประกอบด้วย ภารกิจที่ 1 ออกแบบการฝึกซ้อมแผน ฯ และจัดเตรียมสถานการณ์ในการฝึกซ้อมแผนฯ โดยการจัดทำสถานการณ์สมมุติ(Scenario) กำหนดรูปแบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ และกำหนดรูปแบบการฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบ ภารกิจที่ 2 ประเมินผลการฝึกซ้อมแผนฯ ทั้งระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย การอพยพผู้ประสบภัย การระงับอัคคีภัยและการควบคุมสารเคมีรั่วไหล การรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร และระบบการสื่อสาร ทั้งนี้ในส่วนของคณะทำงานตามภารกิจที่ 1 จะเข้าไปศึกษาสถานที่ฝึกซ้อมจริง ฯ ก่อนที่จะนำมาออกแบบการฝึกซ้อมแผน ฯ ด้วย ทั้งนี้การจัดฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือหากสาธารณภัยดังกล่าวเกิดขึ้นจริง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสามารถลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ประสบเหตุได้เป็นอย่างมาก
 
27 กรกฎาคม 2557 , 18:07 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่