ตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ยื่นหนังสือถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ขอให้ทบทวนคำสั่งที่ และผลักดันให้ปัญหาที่ดินเป็นวาระเร่งด่วน

  
     ตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ รวมตัวที่หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ยื่นหนังสือถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ขอให้ทบทวนคำสั่งที่ 64/2557 และ 66/2557 และผลักดันให้ปัญหาที่ดินเป็นวาระเร่งด่วน
ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ นำโดยนายดิเรก กองเงิน คณะกรรมการสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ เดินทางมายื่นหนังสือพร้อมไปรษณียบัตรถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีนายชัยณรงค์ นันตาสาย ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวแทนรับมอบ โดยขอให้ทบทวนคำสั่งที่ 64/2557 แ ละ 66/2557 และผลักดันให้ปัญหาที่ดินเป็นวาระเร่งด่วน ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกคำสั่ง 2 ฉบับดังกล่าว เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยมอบหมายให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้าไปดำเนินการ เจตนารมณ์ที่จะให้ปราบปรามนายทุน ผู้มีอิทธิพล ขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เน้นย้ำว่า การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่ดินทำกิน ซึ่งได้อาศัยพื้นที่เดิมนั้น ก่อนคำสั่งนี้บังคับใช้ แต่ในข้อเท็จจริง ตลอดระยะเวลาเดือนเศษที่ผ่านมา หลังคำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ ได้มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการโดยไม่แยกแยะ ว่าเป็นผู้มีอิทธิพล ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่ดินทำกิน เจ้าหน้าที่บางส่วนได้หรือเข้าไปข่มขู่คุกคาม ก่อให้เกิดความหวาดกลัว จนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข ซึ่งจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง ที่เคยเกิดในอดีต กลับปะทุและเกิดความรุนแรงอีกครั้ง เพื่อไม่ให้สถานการณ์ลุกลามไปมากกว่านี้ สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ขอเรียกร้องให้ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม มาตรการเร่งด่วน สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงาน ให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะกรรมการบริหารสถาบันจัดการที่ดิน ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันฯ พร้อมทั้งอนุมัติงบประมาณสนับสนุน การดำเนินงานของสถาบัน และอนุมัติโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน จำนวน 167 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี 21 พฤษภาคม 2557
มาตรการระยะกลางและระยะยาว ผลักดันให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน โดยมาตรการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า และนำภาษีที่ได้มาจัดตั้งธนาคารที่ดิน ให้แก่คนจนเกษตรกรรายย่อย ได้มีโอกาสเข้าถึงที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยอย่างเป็นธรรม ผลักดันกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดิน ป่าไม้ น้ำและทะเล เพื่อกระจายอำนาจในการจัดการทรัพยากรไปสู่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรจุเนื้อหาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิชุมชน ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับถาวร เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน
 
28 กรกฎาคม 2557 , 11:59 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่