พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ให้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจที่จบใหม่

  
     ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ให้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจที่จบใหม่ ให้ได้รับการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พลตำรวจโทวันชัย ถนัดกิจ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ และคณะ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาร่วมกัน ณ ห้องประชุมตำรวจภูธร ภาค 5
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าว ก็เพื่อให้นักเรียนนายสิบที่กำลังจะออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ อันเป็นการพัฒนาเติมเต็มศักยภาพให้แก่ตนเอง สามารถนำความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ขอให้ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5 และมหาวิทยาลัยพายัพ ได้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาและขยายความร่วมมือกันมากขึ้นต่อไป
ขณะที่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ กล่าวว่า นักเรียนนายสิบตำรวจที่สำเร็จการศึกษาใหม่ สามารถสมัครเข้ารับการศึกษาต่อได้ทันทีกับทางมหาวิทยาลัยพายัพในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยสามารถเทียบหน่วยกิตและใช้ระยะเวลาในการเรียนสั้นกว่าปกติ ทำให้ประหยัดเวลาในการศึกษาเล่าเรียนและมีมาตรฐานสากล
 
28 กรกฎาคม 2557 , 15:08 น. , อ่าน 1244  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่