รายงานพิเศษ กิจกรรมรถด่วนขบวนพิเศษ สู่การปรองดอง สมานฉันท์

  
     รายงานพิเศษ กิจกรรมรถด่วนขบวนพิเศษช่วงเข้าพรรษา กิจกรรมหนึ่งสู่การปรองดอง สมานฉันท์
จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นดินแดนของพระพุทธศาสนา หยั่งรากลึก และถูกสืบทอดมายาวนาน ทุกครั้งที่เป็นวันพระโดยเฉพาะวันพระใหญ่ หรือ ศีลใหญ่ ที่เป็นภาษาเหนือ พุทธศาสนิกชนจะแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง นุ่งขาวห่มขาว เข้าวัดทำบุญ จนถึงปัจจุบันก็ยังคับคั่ง แม้จะเปลี่ยนแปลงการแต่งกายไปบ้างตามกาลเวลา กิจกรรมหนึ่งที่สำคัญ และกลายเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเข้าพรรษาทุกปี คือ “กิจกรรมรถด่วนขบวนพิเศษ” เป็นกิจกรรมฟังเทศน์ของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่ สลับสับเปลี่ยนกันไปตามวัดเจ้าภาพต่างๆ จนกว่าจะออกพรรษา ในปี 2557 นี้ กำหนดจัดขึ้น 13 ครั้ง เริ่มต้นที่วัดท่าต้นกว๋าว ตำบลชมภู อำเภอสารภี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา และจะสิ้นสุดที่พุทธสถานเชียงใหม่ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ปีนี้ก็ได้พิเศษกว่าทุกปี เพราะอยู่ในกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมรถด่วนขบวนพิเศษ ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดเชียงใหม่ พุทธศาสนิกชนหัววัดต่างๆ จะไปร่วมกิจกรรมที่เจ้าภาพแต่ละวัดจัดขึ้นตลอด 3 เดือนแห่งการเข้าพรรษา ด้วยการนุ่งขาว ห่มขาว เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละหลายพันคน ในปีนี้พิเศษ หลายภาคส่วนได้ดำเนินการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่มุ่งคืนความสุข ความปรองดอง สมานฉันท์ ให้กับประชาชน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้นำกิจกรรมรถด่วนขบวนพิเศษให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
ด้านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เน้นย้ำถึงกลไกลทางศาสนามาสร้างความปรองดอง โดยใช้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เข้ามาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ ความปรองดองสมานฉันท์ในทุกชุมชน สอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ต้องการคืนความสุขให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ โดยได้ขอความร่วมมือพระสงฆ์ทุกวัดช่วยเทศน์ธรรมะที่มีเนื้อหาสร้างสามัคคี ปรองดองของคนในชุมชน ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ประเทศมีความผาสุกอย่างยั่งยืนต่อไป
 
28 กรกฎาคม 2557 , 16:17 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่