จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการเจรจาขอคืนพื้นที่ที่บุกรุกเพื่อขุดขยายแม่น้ำปิง ในพื้นที่ระดับอำเภอ

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการเจรจาขอคืนพื้นที่ที่บุกรุกเพื่อขุดขยายแม่น้ำปิง ในพื้นที่ระดับอำเภอ จากเดิมที่มีความกว้าง 60 – 70 เมตร เป็นขนาดกว้าง 90 เมตร เพื่อให้เส้นทางน้ำไหลผ่านได้สะดวก และป้องกันการเกิดอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่
ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการเจรจาขอคืนพื้นที่ที่บุกรุกเพื่อขดลอกขยายแม่น้ำปิงในพื้นที่ระดับอำเภอ เป้าหมายขยายขนาดความกว้างของแม่น้ำปิงจากเดิม 60 – 70 เมตร เป็นขนาดกว้าง 90 เมตร เพื่อให้เส้นทางน้ำไหลผ่านได้สะดวก และป้องกันการเกิดอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดแนว 20 กิโลเมตร ในพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเมือง สารภี แม่ริม และอำเภอหางดง ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการ 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการเจรจาขอคืนพื้นที่ที่บุกรุกเพื่อขุดขยายแม่น้ำปิง คณะทำงานการเจรจาขอคืนพื้นที่บุกรุกเพื่อขุดลอกขยายแม่น้ำปิงในพื้นที่ระดับอำเภอ และคณะทำงานการเจรจาขอคืนพื้นที่บุกรุกเพื่อขุดขยายแม่น้ำปิง ด้านช่างสำรวจช่างเทคนิค โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้คณะทำงานระดับอำเภอทั้ง 4 อำเภอดำเนินการตามหน้าที่ตามคำสั่ง โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ บัญชีรายชื่อผู้บุกรุก ขอรับการสนับสนุนข้อมูลจากเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอในพื้นที่ แผนที่แปลงภาษี และ เครื่อง GPS เป็นเครื่องมือในการเข้าไปสำรวจ โดยให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับจากวันนี้
 
29 กรกฎาคม 2557 , 18:26 น. , อ่าน 1251  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่