สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานคืนความสุขให้ชาวนา

  
     สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวและคืนความสุขให้ชาวนา ทั้งนี้ เพื่อให้ เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตข้าว
นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกข้าวและถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว และคืนความสุขให้ชาวนา ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58 ได้รับทราบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58 ในการนี้ เกษตรกรยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจัดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามมติคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว ได้มีการดำเนินการตามมาตรการลดต้นทุนการผลิตให้แก่ชาวนา โดยมีแนวทางการดำเนินการตามมาตรการหลัก คือ การลดราคาปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ยเคมี สารกำจัดศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ข้าว ค่าบริการรถเกี่ยวนวด และค่าเช่าที่นา และมาตรการสนับสนุน ได้แก่ การลดดอกเบี้ย การประกันภัยข้าว สินเชื่อชะลอการขายข้าว การรวบรวมข้าว และสร้างมูลค่าข้าวของกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับทราบมาตรการลดต้นทุนการผลิตข้าว
สำหรับ ภายในงานมีกิจกรรม เช่น การมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ และมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการแก้ไขยางพาราทั้งระบบ และการประกวดรำวงย้อนยุค
 
29 กรกฎาคม 2557 , 18:27 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่