รายงานพิเศษ เดินหน้ากิจกรรมคืนความสุขให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

  
     รายงานพิเศษ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้ากิจกรรมคืนความสุขให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างเต็มที่ เน้นให้เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวการลดต้นทุนการผลิต และสร้างมูลค่าข้าวของกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ภายหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้เข้ามาดำเนินการในด้านต่างๆ ของประเทศ ภารกิจอันดับต้นๆ ที่ได้กระทำ คือ การจ่ายเงินค่าจำนำข้าวให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ก็เช่นกัน จากนั้น จึงได้มอบนโยบายไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมคืนความสุขให้กับเกษตรกรอีกหลายกิจกรรม ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภาคีที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด มีการจัดงานรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกข้าวและถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว และคืนความสุขให้ชาวนา ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58 ได้รับทราบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกข้าว และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58 ทั้งนี้ เกษตรกรยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจัดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภาคี ได้ดำเนินกิจกรรมคืนความสุขให้กับเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง มีการออกสำรวจร้านจำหน่าย ปุ๋ย ยา เพื่อให้จำหน่ายตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรรับรอง จำหน่ายในราคาตามที่ คสช. กำหนด เพื่อเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร ที่ผ่านมาเกษตรกรพึงพอใจการดำเนินงานมาก ขณะนี้ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กำลังเริ่มจะดำนา ซึ่งจะช้ากว่าภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง
สำหรับ ผลสรุปของการปฏิบัติงานที่สำคัญในห้วงวันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2557 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 4 เรื่องที่สำคัญ ได้แก่ การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58 การจัดงานคืนความสุขให้ประชาชน โดยทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดนิทรรศการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง ข้าว พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ ประมง และอื่นๆ การจำหน่ายสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในราคาถูก การฝึกอาชีพด้านการเกษตรที่สำคัญ และการติดตามการแก้ไขปัญหาลำไย ในเขตภาคเหนือ 8 จังหวัด โดยประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ พลตรีศรายุธ รังษี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ได้เป็นประธานประชุมร่วมกับบริษัทผู้รับซื้อลำไยรายใหญ่ 5 รายในจังหวัดลำพูน เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการขอความร่วมมือรับซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม
 
29 กรกฎาคม 2557 , 18:27 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่