จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์ดำรงธรรม

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์ดำรงธรรม เพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียนและบริการแก่ประชาชนในด้านต่างๆ ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัด สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประชาชนได้รับความพึงพอใจ และทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในจังหวัด จัดงานบริการมาอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในรูปแบบบริการแบบเบ็ดเสร็จในที่แห่งเดียว หรือ ONE STOP SERVICE เช่น สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดบริการชำระภาษีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจมารับแจ้งความ และรับแจ้งเบาะแสต่าง ๆ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ จัดส่งเจ้าหน้าที่มาประจำเพื่อให้ข้อมูล ระเบียบ ขั้นตอนการทำนิติกรรมต่างๆ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ให้การสนับสนุนเคาน์เตอร์ศูนย์ดำรงธรรม และหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ อีกหลายหน่วยงานอยู่ระหว่างจัดส่งงานบริการมาร่วมอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน ดังนั้น ประชาชนสามารถขอรับบริการจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้ ในวัน และเวลาราชการ
 
30 กรกฎาคม 2557 , 10:57 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่