มหาวิทยาลัยเพอร์ดูและมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมมือฟื้นฟูหมู่บ้านถวาย

  
     มหาวิทยาลัยเพอร์ดูและมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ดำเนินโครงการฟื้นฟูหมู่บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ดร.วิวัฒน์ เศรษฐช่วย ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ กล่าวว่า แนวความคิดของโครงการฟื้นฟูหมู่บ้านถวายนี้ริเริ่มมาจากศาสตรจารย์ ดร. ชัด อัลเรด แห่งมหาวิทยาลัยเพอร์ดู โดยได้รับการสนับสนุนจากนายวิเชียร พุฒิวิญญู อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เริ่มโครงการ และเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ ได้นำคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่เข้าปรึกษาหารือกับ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ จากนั้นศาสตราจารย์ ดร. ชัด อัลเรด ได้นำนักศึกษา จำนวน 15 คน จากมหาวิทยาลัยเพอร์ดู เดินทางมาศึกษาค้นคว้าร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2557 โดยโครงการหมู่บ้านถวายนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงลึกที่ครอบคลุมไปถึงความเป็นมาในชีวิตความเป็นอยู่ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงทางออกในการแก้ปัญหาต่างๆของหมู่บ้านถวาย ที่กำลังเผชิญอยู่ โดยโครงการศึกษาหมู่บ้านถวายของทั้งสองมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นโครงการระยะยาว เนื่องจากหมู่บ้านถวายตั้งอยู่ในอาณาบริเวณใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ฉะนั้นจึงถือได้ว่าการฟื้นฟูหมู่บ้านถวายเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เช่นเดียวกัน ที่จะต้องช่วยส่งเสริมพัฒนาชุมชนในท้องที่และต้องการเพิ่มทักษะให้แก่นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยในการทำงานร่วมกับนักศึกษานานาชาติ ทั้งนี้นักศึกษาเพอร์ดูได้สร้างเว็บไซด์ของหมู่บ้านถวายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้เปิดใช้กันภายในระหว่างนักศึกษาเพอร์ดูกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เท่านั้น
 
31 กรกฎาคม 2557 , 19:35 น. , อ่าน 1228  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่