จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยชะลอการเก็บเกี่ยว

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยชะลอการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ยังไม่โตเต็มที่เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตลำไยให้สูงขึ้น
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องราคาผลผลิตลำไย โดยการสำรวจราคารับซื้อผลผลิตลำไยล่าสุด ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 โดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ปรากฎว่า ราคาเฉลี่ยลำไยสดช่อส่งออกเกรด AA กิโลกรัมละ 20 บาท ลำไยสดช่อเกรด A กิโลกรัมละ 16.50 บาท ลำไยสดช่อเกรด B กิโลกรัมละ 13 บาท ส่วนราคาลำไยสดช่อภายในประเทศเกรด AA กิโลกรัมละ 18.50 บาท ลำไยสดช่อเกรด A กิโลกรัมละ 12.20 บาท ลำไยสดช่อเกรด B กิโลกรัมละ 11 บาท และลําไยสดร่วงเกรด AA กิโลกรัมละ 18.12 บาท ลําไยสดร่วงเกรด A กิโลกรัมละ 9 บาท ลำไยสดร่วงเกรด B กิโลกรัมละ 3.50 บาท ซึ่งผลผลิตลำไยในช่วงฤดูกาลจะเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาขายผลผลิตควรจะสูงกว่านี้ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยควรชะลอการเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยที่ยังไม่โตเต็มที่เพื่อให้ผลผลิตโตเต็มที่พัฒนาเกรดให้สูงขึ้น จากเกรด A เป็น AA หรือจากเกรด B เป็น A จะสามารถขายผลผลิตได้ในมูลค่าที่สูงขึ้น รวมทั้งควรขายเป็นลำไยสดช่อเนื่องจากราคาสูงกว่าลำไยร่วง ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยอย่ากังวลเรื่องราคาผลผลิตลำไย เนื่องจาก หน่วยงานภาครัฐและหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กำลังดำเนินการระบายผลผลิตออกสู่ตลาดนอกพื้นที่ให้เร็วที่สุด และหากเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรรายใดพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในการเป็นตัวแทนระบายลำไยออกสู่ ตลาดนอกพื้นที่ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ได้เช่นกัน
 
31 กรกฎาคม 2557 , 19:36 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่