ประชุมโครงการพัฒนาภาวะผู้นำแห่งอาเซียน ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     ตัวแทนฝ่ายทหารจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมประชุมโครงการพัฒนาภาวะผู้นำแห่งอาเซียน ที่จังหวัดเชียงใหม่
ตัวแทนผู้นำฝ่ายทหาร จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนและตัวแทนส่วนราชการต่างๆ ของกองทัพ จำนวน 30 คน ที่เข้าร่วมการอบรมในโครงการพัฒนาภาวะผู้นำแห่งอาเซียน ณ โรงเซ็นทาราดวงตะวันจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพลตรีสุทัศน์ จารุมณี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เป็นประธานในการบรรยาย เรื่องการบริหารจัดการชายแดนและความร่วมมือในการพัฒนาความสัมพันธ์ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการ กระชับความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย รวมทั้งนำไปสู่การเตรียมความพร้อมเสริมสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน
ในการนี้นายเฉลิมชาติ นครังกุล ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมบรรยายเรื่องความเชื่อมโยงทางการค้าของไทย - ประชาคมอาเซียน ด้วย
 
2 สิงหาคม 2557 , 19:31 น. , อ่าน 1225  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่