เวทีเสวนาโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO

  
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีเสวนาโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน เพื่อเป็นการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะ และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สร้างสรรค์
ที่หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนากว่า 100 คน ในโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะ และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สร้างสรรค์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานแบบบูรณาการและสร้างความร่วมมือแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่อุดมไปด้วยมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนามาเป็นเวลายาวนานกว่า 700 ปี หน่วยงานภาครัฐและประชาชน พยายามที่จะผลักดันให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมือง “มรดกโลก” ของ UNESCO ข้อมูลเบื้องต้นจากการศึกษาในพื้นที่ของเมืองเชียงใหม่และอำเภอต่าง ๆ 8 อำเภอ ของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบแหล่งงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสำคัญๆ มากถึง 87 แห่ง หากเมืองเชียงใหม่ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ จะทำให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ซึ่ง UNESCO จะส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่จะนำไปสู่รูปแบบใหม่ของความร่วมมือในระดับนานาชาติ ทั้งในส่วนของภาคประชาชน เอกชน สาธารณะ และประชาคม จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงเมืองต่างๆ เข้าด้วยกัน สร้างรูปแบบใหม่ของการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะสามารถเข้าใจ รับรู้ มีประสบการณ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมเมืองนั้นๆ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่จะทำให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในลักษณะทางวัฒนธรรมของเมืองที่ตนไปเยือน ทั้งนี้ ปัจจุบันเมืองต่าง ๆ ในโลกที่ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน เช่น เมืองอัสวาน ประเทศอียิปต์ เมืองคานาซาวา ประเทศญี่ปุ่น เมืองซานเตเฟ ประเทศสหรัฐอเมริกา และเมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้
 
3 สิงหาคม 2557 , 17:11 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่