องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เตรียมจัดประชุมเสวนาทางวิชาการ (เฉลิมพระเกียรติฯ) เรื่อง ขิง – ข่า อุษาคเนย์

  
     องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เตรียมจัดประชุมเสวนาทางวิชาการ (เฉลิมพระเกียรติฯ) เรื่อง ขิง – ข่า อุษาคเนย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พระมารดา แห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ”
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดการประชุมเสวนาทางวิชาการ(เฉลิมพระเกียรติฯ) เรื่อง ขิง – ข่า อุษาคเนย์ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมโบทานิค รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พระมารดา แห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระพรรษา 60 พรรษา ในปี 2558 ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ (เฉลิมพระเกียรติฯ) พืชวงศ์ขิง – ข่า ครั้งที่ 7 และงานมหกรรม ขิง – ข่า โลก ครั้งที่ 1 “ขิง – ข่า เพื่อชีวิต” ที่ องค์การสวนพฤกษศาสตร์จะเป็นเจ้าภาพจัดในปี 2558
สำหรับ การประชุมเสวนาทางวิชาการ(เฉลิมพระเกียรติฯ) เรื่อง ขิง – ข่า อุษาคเนย์ ครั้งนี้ จะมีการประชุมเสวนาทางวิชาการ เพื่อให้นักพฤกษศาสตร์ นักวิจัย รวมถึงภาคธุรกิจ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลความรู้ สร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา เพื่อดึงศักยภาพของพืชวงศ์ขิง – ข่า พร้อมกับการอนุรักษ์พืชวงศ์นี้อย่างยั่งยืน อีกทั้ง มีการจัดแสดงนิทรรศการด้านการศึกษาวิจัย การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากพืชวงศ์ขิง – ข่า เผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน
 
3 สิงหาคม 2557 , 17:11 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่