มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เตรียมจัดแสดงแฟชั่นโชว์

  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เตรียมจัดแสดงแฟชั่นโชว์ ภายใต้แนวคิด “ลาภเลิศหล้านภาลัยเทิดไท้มหาราชินี” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา ชื่นศิริกุลชัย อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา Fashion Design กล่าวว่า สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ มีการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับผ้าทอไทยและการออกแบบแฟชั่น โดยในเนื้อหาจะให้นักศึกษาได้แสดงผลงานจากการเรียนรู้ ในภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติจริง สมดังวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่า “มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสร้างสรรค์นวัตกรรม งานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล” จึงกำหนดจัดแสดงแฟชั่นโชว์ ผลงานการออกแบบของนักศึกษาสาขาออกแบบสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ชั้นปีที่ 2, ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด“ลาภเลิศหล้านภาลัยเทิดไท้มหาราชินี” โดยการนำเอาความเป็นอัตลักษณ์ ของรูปแบบชุดเครื่องแต่งกายประจำชาติไทย (ไทยพระราชนิยม) ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และความเป็นอัตลักษณ์งานศูนย์ศิลปาชีพในล้านนา นำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกาย ชุดราตรี ชุดทำงานและชุดลำลอง จำนวน 75 รูปแบบ ทั้งนี้ การจัดแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานการออกแบบของนักศึกษา “ลาภเลิศหล้านภาลัยเทิดไท้มหาราชินี” มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557
 
3 สิงหาคม 2557 , 17:12 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่