องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลักดัน จังหวัดเชียงใหม่ สู่เมืองมรดกโลกขององค์กรยูเนสโก สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

  
     นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ เป็นเครือข่ายเมืองวัฒนธรร่ มสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ณ หอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ โครงการดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาศักยภาพความเป็นไปได้และความพร้อมของเมืองเชียงใหม่ทางด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน เพื่อการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ สาขาหัตถรรมและศิลปะพื้นบ้าน ขององค์การยูเนสโก้ เมืองสร้างสรรค์หมายถึงเมืองที่มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจและสังคมของเมืองนั้นๆ ต้องประกอบด้วย รากฐานที่มั่นคงทางสังคมวัฒนธรรมมีการรวมกลุ่มกันอย่างแน่นของคนทำงานสร้างสรรค์มีสภาพแวดล้อมที่ดึงดูด การลงทุน จนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นเมืองที่อาศัยวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งเชียงใหม่มีศักยภาพ อุดมสมบูรณ์ด้วยมรดก ศิลปวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนากว่า 700 ปี องค์กรที่เกี่ยวข้องจึงพยายาม ผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก ขององค์การ unesco เชียงใหม่ยังมีแหล่งศิลปะและวัฒนธรรม 87 แหล่ง โรงงานอุตสาหกรรม ร้านค้าที่เกี่ยวกับ ศิลปะพื้นบ้านนับร้อยราย แสดงให้เห็นว่า เมืองเชียงใหม่ มีศักยภาพสูงเกี่ยวกับธุรกิจการผลิตและสร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเป็นอันมาก จึงได้ผลักดันให้ unesco เห็นศักยภาพความสำคัญ ในด้านดังกล่าว ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับ การเป็นเมืองสร้างสรรค์ มีทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ของความร่วมมือในระดับนานาชาติ ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงเมืองต่างๆเข้าด้วยกัน สร้างรูปแบบใหม่ของการท่องเที่ยว สามารถเข้าใจ รับรู้ประสบการณ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมของเมืองนั้น ๆ ปัจจุบัน เมืองต่างๆในโลกที่ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านได้แก่ เมืองอัสวาน ประเทศอียิปต์ เมืองคานาซาว่า ประเทศญี่ปุ่น เมืองซานเตเฟ สหรัฐอเมริกา และเมืองอินชอน เกาหลีใต้
 
3 สิงหาคม 2557 , 19:30 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่