โครงการแรงงานปรองดองสามัคคีเทิดไท้ราชินี ร่วมบริจาคโลหิต ปี 2557

  
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดโครงการแรงงานปรองดองสามัคคีเทิดไท้ราชินี ร่วมบริจาคโลหิต ปี 2557 เพื่อถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการแรงงานปรองดองสามัคคีเทิดไท้ราชินี ร่วมบริจาคโลหิต ปี 2557 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงาน รวมถึงประชาชนทุกคนที่ต้องการร่วมกันถวายความดีเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม มหาราชินี ที่ถือเป็นวันสำคัญของไทย และถือเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะได้นำโลหิตที่ได้รับจากการบริจาคของประชาชนไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลือดเพื่อรักษาชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นการต่ออายุให้กับบุคคลอื่นอันเป็นกุศลอย่างยิ่ง
ภายในงานมีการรับบริจาคโลหิตจากลูกจ้าง ผู้ประกันตน ข้าราชการ พนักงานของรัฐและประชาชนทั่วไป มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นตามโครงการเสริมสร้างสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม การจัดกิจกรรมนิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และการจัดนิทรรศการเผยแพร่งานประกันสังคมและการเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณ สถานพยาบาล ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก
 
4 สิงหาคม 2557 , 16:18 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่