โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557

  
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 คัดเลือกผู้ผ่านการอบรมสู่การอบรมรอบที่สองเพื่อมุ่งสู่ PRD North Star ศึกษาดูงานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองรับประชาคมอาเซียน
นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการประชาสัมพันธ์และศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่เป้าหมายเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่โรงแรมลานนาพาเลซ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คนจากกลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบที่หนึ่ง เพื่อมุ่งสู่ PRD North Star สนับสนุนงบประมาณโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยจะคัดเลือกให้เหลือ 15 คน เพื่อนำเสนอผลงานในเวทีการประชุม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาขีดความสามารรถผู้ประกอบการและบุคลากรภาครัฐ เตรียมพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยรอบแรกการอบรมเน้นภาษาอังกฤษ การสื่อสารธุรกิจ การตลาด กลยุทธการสร้างแบรนด์ อันจะสามารถนำมาต่อยอดในการดำเนินธุรกิจได้ สำหรับการอบรมดูงานครั้งนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ 4-10 สิงหาคม 2557 วันแรกมีการเสวนาหัวข้อแนวทางการพัฒนาธุรกิจเชิงบูรณาการสู่อาเซียน โดยนายเฉลิมชาติ นครังกุล ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนายอนุชา มีเกียรติชัยกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายณรงค์ ตนานุวัตน์ ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ภัตตาคารโขงวิว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาบรรยาย ในวันที่ 5-10 สิงหาคมจะเดินทางไปศึกษาดูงานเส้นทางเชื่อมโยงสู่สี่แยกอินโดจีน เชียงใหม่-พิษณุโลก โดย ดร.สมไทย วงษ์พาณิชย์ ณ บริษัทวงษ์พาณิชย์ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก การเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดการค้าการลงทุนสี่แยกอินโดจีน โดยประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลกและประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ศึกษาดูงานเส้นทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และภูมิประเทศเขาค้อ และเศรษฐกิจชุมชนแหล่งท่องเที่ยวพื้นบ้าน บ้านโคกสง่า อำเภอน้ำพอง จังหวัดเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบ้านเชิง อำเภอบ้านเชียง จ.อุดรธานี และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวไทย-จีน ณ มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า จ.อุดรธานี และศึกษาดูงานการค้าชายแดนตลาดอินโดจีน ท่าเสด็จ อ.เมือง จ.หนองคาย ศึกษาเส้นทางขนส่งสินค้าและท่าเรือตะเข็บชายแดนแม่น้ำโขง จ.หนองคาย เยี่ยมชมสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จ.หนองคาย ศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านสื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.หนองคาย ศึกษาภูมิประเทศเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และเส้นทางขนส่งสินค้าด้านการเกษตรกรรม จ.เลย จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์
 
4 สิงหาคม 2557 , 16:45 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่