รายงานพิเศษ วัดสันมะฮก ชุมชนนำร่องหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดเชียงใหม่

  
     รายงานพิเศษ วัดสันมะฮกฟ้า ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนนำร่องหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดเชียงใหม่ ใช้วิธีขับเคลื่อนการทำงานอย่างช้าๆ ค่อยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อผลที่ยั่งยืน
เมื่อกล่าวถึงเบญจศีล ปัญจศีล หรือ ศีล 5 พุทธศาสนิกชนจะรู้จักกันเป็นอย่างดี และได้มีโอกาสได้สมาทานศีลหลายครั้ง คราวที่เข้าวัดทำบุญ รับศีล รับพร ศีล 5 เป็นศีลหรือข้อห้ามในลำดับเบื้องต้นตามพระโอวาทของพระพุทธเจ้า พระศาสดาแห่งศาสนาพุทธ ศีล 5 ประกอบด้วย ปาณาติบาต คือ เว้นจากการเบียดเบียนชีวิต อทินนาทาน คือ เว้นจากการเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ กาเมสุมิจฉาจาร คือ เว้นจากการประพฤติไม่เหมาะสมทางเพศ มุสาวาท คือ เว้นจากการกล่าวเท็จ สุราเมรยมัชปมาทัฏฐาน คือ เว้นจากการบริโภคสุรายาเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ล่าสุด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้นำกลไกทางศาสนามาสร้างความปรองดอง โดยใช้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เข้ามาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ ความปรองดองสมานฉันท์ในทุกชุมชน สอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ต้องการคืนความสุขให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 นำร่องที่วัดสันมะฮกฟ้า ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ เป็นแห่งแรก เริ่มต้นดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ผ่านกิจกรรมธรรมะสัญจร “รถด่วนขบวนพิเศษ” ที่มีศรัทธาสาธุชนร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่าครั้งละ 3,000 คน ขับเคลื่อนผ่านพระเถระชั้นผู้ใหญ่ระดับอำเภอลงไป ประสานกับนายอำเภอ และผู้นำชุมชนต่างๆ โดยวัดที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จะสามารถออกแบบกิจกรรมได้ตามลักษณะของแต่ละพื้นที่ ไม่เฉพาะต้องเข้าวัด ฟังธรรม วัดพระ แต่หมายถึงการสอดแทรกกิจกรรมที่สร้างสรรค์ นำไปสู่แนวทางการเป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 อย่างสมบูรณ์ ระยะเวลาของโครงการถึงปี 2560 ขับเคลื่อนอย่างช้าๆ ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในหมู่บ้าน เพื่อความมั่นคงยั่งยืน
ด้านพระครูสุตปัญญาวิทิต เจ้าอาวาสวัดสันมะฮกฟ้า กล่าวว่า การเป็นหมู่บ้านนำร่องโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการไปได้ด้วยดี ชาวบ้านกว่าร้อยละ 80 จากกว่า 1,000 คน เข้าร่วมโครงการและเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ระยะแรกได้ขับเคลื่อนไปที่ร้านจำหน่ายสุราภายในหมู่บ้าน ให้หยุดจำหน่าย จากนั้นจะขับเคลื่อนต่อไปยังงานศพ ต้องไม่เลี้ยงสุรา หรือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนทุกวันพระช่วงเข้าพรรษา ก็จะนำศรัทธาไปร่วมกิจกรรมรถด่วนขบวนพิเศษ ปฏิบัติมานาน 40 ปีแล้ว สำหรับวัดสันมะฮกฟ้า ปัจจุบันเริ่มมีวัยรุ่นในหมู่บ้านเข้าวัดทำบุญกันเพิ่มขึ้น สำหรับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นโครงการที่ดี ทำให้คนในหมู่บ้านมีโอกาสปฏิบัติธรรม ลดภัยสังคมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการละเมิดศีล 5
การดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นการดำเนินงานภายใต้หลักยึดเหนี่ยวจิตใจเดิมของพุทธศาสนิกชน ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากมายในสังคมทุกวันนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่า เกิดจากการละเมิดศีล 5 ทั้งสิ้น ความรุนแรง ปัญหาความขัดแย้ง การทำร้าย การฆ่าฟันกันเป็นปกติ กลายเป็นข่าวคราวให้เห็นตามสื่อต่างๆ ทุกวัน หากขยายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จากหมู่บ้านนำร่องต่างๆ ไปทีละหมู่บ้านๆ จนครบทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ เป้าหมายแห่งการสามัคคีปรองดองจะเกิดขึ้น คนในสังคมจะเอื้ออาทรกันมากขึ้น คนจะเห็นคุณค่ากัน และเคารพซึ่งกันและกันอย่างที่คนไทยเคยเป็น
 
4 สิงหาคม 2557 , 19:38 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่