ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมหารือการบริหารจัดการน้ำในเขตจอมทอง

  
     ผู้ตรวจการแผ่นดิน เดินหน้าโครงการบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งเก็บน้ำในพื้นที่อำเภอจอมทอง หลังมีการชะลอตัวของโครงการ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่อุทยาน เป้าหมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอในการทำการเกษตรหน้าแล้ง
ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะ ร่วมประชุมเกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ แหล่งเก็บน้ำห้วยต้นตึงและแหล่งน้ำในตำบลปวงเปาและตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการประชุมกันที่ห้องประชุม POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
นายศิวะ ธมิถานนท์ ปลัดอาวุโสอำเภอจอมทอง กล่าวว่า ปัจจุบันทางผู้นำชุมชนอำเภอจอมทอง ได้ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวมาส่วนหนึ่งแล้ว คือ ได้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและประสานงานหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ ที่จะทำการขุดลอก ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขณะที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่ที่เดือดร้อนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งปัญหาน้ำท่วม น้ำไม่พอใช้ ผ่านโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2556 แต่ได้ชะลอตัวไป เนื่องจากพื้นที่ที่จะทำการขุดลอกนั้นอยู่ในเขตอุทยานและกรมป่าไม้ จึงทำให้โครงการดังกล่าวไม่คืบหน้า ประชาชนก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือ ดังนั้น จึงได้มีการประชุมและหารือกันอีกครั้งในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมีพื้นที่ที่จะทำการขุดลอก 3 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำห้วยต้นตึง ลำน้ำแม่หอย และฝายผาอูฐ โดยมีการเสนอความต้องการให้ขุดลอกแหล่งน้ำทั้ง 3 แห่งให้มีขนาดที่พอเหมาะสำหรับการกักเก็บน้ำได้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการเกษตร โดยทางผู้ตรวจการแผ่นดินจะทำหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดังกล่าวให้เร็วที่สุด เพื่อจะได้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและให้ประชาชนมีแหล่งน้ำในการอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอในการทำการเกษตรหน้าแล้ง
 
5 สิงหาคม 2557 , 15:29 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่