งานเทิดไท้ องค์ราชินี 82 พรรษา มหาราชินี

  
     สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ร่วมกับ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จัดงานเทิดไท้ องค์ราชินี 82 พรรษา มหาราชินี โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แก่นักเรียน
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ร่วมกับ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จัดงานเทิดไท้ องค์ราชินี 82 พรรษา มหาราชินี โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมข้าราชการ นักเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แก่นักเรียน จำนวน 2,000 คน งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นที่โครงการที่ดำเนินการอบรมเยาวชนในเขตปกครองให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้เยาวชนได้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามและเหมาะสม ตระหนักและสำนึกรักในความเป็นชาติไทย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรู้จักวิธีการดำเนินชีวิตตามวิถีแห่งพระพุทธศาสนา เป็นผู้ห่างไกลจากอบายมุขและความเสื่อมทั้งปวง มีความรักความสามัคคี มีวินัย เป็นคนดีที่มีความกตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์ สุจริต ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมอันจะนำมาซึ่งความเจริญและมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557
 
5 สิงหาคม 2557 , 16:41 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่