โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ 32 แห่งต้องปิดการเรียนการสอนเนื่องจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่

  
     นายสมพล วัฒนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยเฉียบพลันรุนแรงหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ก่อให้เกิดความเดือดร้อน และเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะพื้นที่เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ส่งผลกระทบต่อการเรียน การสอนของโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1มีหลายโรงเรียนที่อยู่ในข่ายได้รับผลกระทบและต้องปิดโรงเรียนเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ผู้บริหารโรงเรียนแต่ละแห่งมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษได้ไม่เกิน 7 วันตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยขณะนี้โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน 32 แห่งในเชียงใหม่ๆ ได้สั่งการปิดโรงเรียนไปแล้ว เบื้องต้นทั้งหมดสั่งปิดโรงเรียนสูงสุด 2 วันคือวันจันทร์กับวันอังคารนี้ แต่ทั้งนี้หากสถานการณ์ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติผู้บริหารสถานศึกษามีอำนาจสั่งการปิดการเรียนการสอนเพิ่มได้ โดยเบื้องต้นจากการสำรวจพบว่าโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยเสียหายมากคือโรงเรียนมงฟอร์วิทยาลัยทั้งระดับประถมและมัธยม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนพระหฤทัย โรงเรียนไชยโรจน์วิทยา โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน โรงเรียนจิตราวิทยาลัย โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กและอนุบาลบ้านเด็ก ซึ่งทั้งหมดน้ำได้ท่วมอาคารชั้นล่างเสียหายมาก
 
, อ่าน 1233  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่