โครงการ รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมถวายองค์พระราชินี (ครั้งที่ 3)

  
     ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมกลุ่มพลังมวลชนกว่า 2,500 คน ร่วมใจประกอบพิธีบวชป่า ปลูกป่า และสร้างฝายกักเก็บน้ำ ตามโครงการ “รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมถวาย องค์พระราชินี (ครั้งที่ 3)"
นาวาอากาศโท หลักชัย เฉลยปราชญ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมถวายองค์พระราชินี (ครั้งที่ 3)" และนำคณะพนักงานลูกจ้าง ส่วนราชการ และกลุ่มพลังมวลชนกว่า 2,500 คน ร่วมกันบวชป่า ปลูกป่า และสร้างฝายกักเก็บน้ำ ณ บริเวณป่าชุมชนวัดจอมแจ้ง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557
สำหรับโครงการ "รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมถวายองค์พระราชินี (ครั้งที่ 3)" จัดขึ้นเป็นครั้งที่สาม เพื่อสนองแนวพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2525 ดังความที่ว่า "หากพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ... พระเจ้าอยู่หัวสร้างน้ำ ฉันจะสร้างป่า" โดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้เลือกผืนป่าชุมชนวัดจอมแจ้ง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการ ซึ่งในช่วงสองปีแรกได้ดำเนินการปลูกป่ากินได้เพื่อเป็นแหล่งอาหาร ของคนและสัตว์ และในปีที่สามนี้จะมุ่งเน้นการสร้างฝายกักเก็บน้ำ เพื่อคงความชุ่มชื้นของดิน ชะลอการไหลของน้ำ ลดความรุนแรงของกระแสน้ำในฤดูน้ำหลาก อันจะช่วยรักษาระบบนิเวศและความสมดุลตามธรรมชาติ ตลอดจนก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชนและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อไป
 
6 สิงหาคม 2557 , 08:44 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่