จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมพร้อมรับมือปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าในปี 2558

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมพร้อมรับมือปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า ในปี 2558 แล้ว มีการถอดบทเรียน กำหนดมาตรการ และจัดทำแผนเตรียมความพร้อมนำไปสู่การแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืน
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาประเมินผลเพื่อถอดบทเรียน กำหนดมาตรการ และจัดทำแผนเตรียมความพร้อมนำไปสู่การแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืน ในปี 2558 ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น องค์กรเครือข่าย ทสม. ผู้นำชุมชนและสื่อมวลชน กว่า 100 คนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในปี 2558 มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้มีการเสนอแนะให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์การเตรียมความพร้อม หรือ kick off ในพื้นที่แหล่งกำเนิดไฟป่าและหมอกควัน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ รับทราบ และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน นอกจากนั้นเห็นควรชี้แจง ทำความเข้าใจแก่ผู้นำท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่ รวมทั้งดึงเอาผู้ที่มีประวัติเข้าไปจุดไฟจนเป็นสาเหตุให้เกิดไฟป่าลุกลามเข้ามาเป็นคณะกรรมการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วย ในส่วนของความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และเมียนมาร์ ซึ่งมีชายแดนติดกันนั้น ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างผู้นำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสองประเทศเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันร่วมกัน ในส่วนของผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้แทน อปท.ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 25 อำเภอ ได้เสนอแนะให้มีการจัดประชุมผู้นำชุมชนซึ่งถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจถึงแนวทาง และมาตรการในการแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปขยายผลในการขอความร่วมมือประชาชนในชุมชนของตนเองเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่อไป
 
7 สิงหาคม 2557 , 17:00 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่