จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาถึงการจัดระเบียบการขนส่งมวลชนรถสาธารณะเมืองเชียงใหม่ (รถสี่ล้อแดง) และเตรียมแผนการเดินรถสาธารณะระยะที่ 2 แล้ว
ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557 โดยได้กล่าวถึงประเด็นการจัดระเบียบการขนส่งมวลชนรถสาธารณะเมืองเชียงใหม่ (รถสี่ล้อแดง) ซึ่งนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในระยะแรกนี้ได้กำหนดเส้นทางใหม่ นำร่อง 12 เส้นทาง เป็นรถสองแถวแดงเดินรถ 11 เส้นทางๆ ละ 50 คัน ระหว่างเวลา 05.00 – 20.00 น. มีรถออกทุก ๆ 20 นาที ค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย สำหรับพระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ค่าโดยสาร 10 บาทตลอดสาร ที่ผ่านมาพบปัญหาจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวน้อย บางคันไม่มีผู้โดยสารเลย ในการแก้ปัญหา สหกรณ์นครลานนา เดินรถ จำกัด ได้สนับสนุนงบประมาณให้เที่ยวละ 100 บาท นอกจากนั้น เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดรถบัสปรับอากาศ สำหรับการเดินรถจำนวน 2 เส้นทางๆ ละ 3 คัน ระหว่างเวลา 06.00 – 20.00 น. มีรถออกทุก 20 นาที ค่าโดยสาร 15 บาทตลอดสาย พระภิกษุ สามเณร นักเรียนในเครื่องแบบ 10 บาท
สำหรับระยะที่ 2 จะมีการเพิ่มเส้นทางเดินรถเชื่อมโยงในสถานที่สำคัญๆ เช่น ไนท์ซาฟารี อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และสนามกีฬา 700 ปี ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้รถโดยสารสาธารณะ ซึ่งจะสามารถลดปริมาณรถในท้องถนนได้เป็นอย่างมาก
 
7 สิงหาคม 2557 , 17:06 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่