โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

  
     กองพลทหารราบที่ 7 ดำเนินโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สร้างฝาย 60 ฝาย การปลูกต้นพะยูง จำนวน 1,000 ต้น และปรับปรุงแหล่งซับน้ำ ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
พลตรีสุทัศน์ จารุมณี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 นำคณะร่วมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ พื้นที่ต้นน้ำ ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีแนวพระปณิธานแนวแน่ในการอุทิศตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าต้นน้ำ โดยการฟื้นฟูและพัฒนาป่าต้นน้ำให้สมบูรณ์ ตลอดจนการรณรงค์ให้คนไทยหันมาร่วมกันปลูกป่า อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ต้นน้ำลำธาร เพื่อให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไข อนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสมดุลทางธรรมชาติ มุ่งการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการใช้ศักยภาพของกองทัพบก ช่วยเสริมส่วนราชการพลเรือนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรต้นน้ำให้คืนความอุดมสมบูรณ์ มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2559 โดยมีกิจกรรมในโครงการ ได้แก่ การปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ การสร้างฝายประเภทต่างๆ การจัดทำแนวกันไฟ การฝึกอบรมราษฎรในเรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการเผาป่า การฝึกอบรมเยาวชนอาสาพิทักษ์ป่า เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ส่วนกิจกรรมในครั้งนี้ มีการสร้างฝาย 60 ฝาย การปลูกต้นพะยูง จำนวน 1,000 ต้น และปรับปรุงแหล่งซับน้ำ ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
 
8 สิงหาคม 2557 , 18:39 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่