รายงานพิเศษ โครงการศึกษาดูงานศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่เป้าหมายเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประสบความสำเร็จ

  
    รายงานพิเศษ โครงการศึกษาดูงานศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่เป้าหมายเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประสบความสำเร็จ ผู้ประกอบการสามารถสร้างเครือข่ายและเกิดแนวคิดนำไปพัฒนาสินค้ารองรับประชาคมอาเซียน
จากการที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้รับมอบหมายจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการประชาสัมพันธ์และศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่เป้าหมายเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยนำผู้ที่ผ่านการอบรมรอบที่ 1 ไปศึกษาดูงานเส้นทางเชื่อมโยงสู่สี่แยกอินโดจีน เชียงใหม่ ณ บริษัทวงษ์พาณิชย์ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นบริษัทจัดการขยะรีไซเคิลใหญ่ที่สุดใน ศึกษาดูงานเศรษฐกิจชุมชนแหล่งท่องเที่ยวพื้นบ้าน บ้านโคกสง่า อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่นศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จ.อุดรธานี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวไทย-จีน ณ มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า จ.อุดรธานี ศึกษาดูงานการค้าชายแดนตลาดอินโดจีน ท่าเสด็จ อ.เมือง จ.หนองคาย เยี่ยมชมสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จ.หนองคาย ศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านสื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.หนองคาย และศึกษาภูมิประเทศเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผลการศึกษาอบรมได้ผลเป็นอย่างดี ผู้เข้าร่วมอบรมต่างพึงพอใจและสามารถนำไปต่อยอดการทำงานได้เป็นอย่างดี โดยกลุ่มผู้ประกอบการ เช่น นายจงรักษ์ จรัสสัมพันธ์วงษ์ ผู้ประกอบการโรงเรียนนวดแผนไทยจงรักษ์ เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ ตนได้รู้จักอัตลักษณ์ของตนเอง เตรียมนำเสนอสินค้าผ่านแบรนด์ของตนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ขณะที่นางสาวอมรรัตน์ สุขจินดาจากกลุ่มร่มหลวง สันกำแพง กล่าวว่า จะได้พัฒนาแบรนด์ตรงตามความต้องการของลูกค้า ส่วนนางอัจฉรา จึงภูริภูมิ เจ้าของกิจการข้าวแต๋น เชียงใหม่ กล่าวว่า การเดินทางไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทำให้ได้สร้างเครือข่าย และได้แนวคิดจะกลับไปปรับเปลี่ยนสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้เป็นที่จดจำ สร้างแบรนด์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ขณะที่กลุ่มนักประชาสัมพันธ์และเครือข่ายต่างกล่าวว่า จะสามารถกระจายความรู้สู่ผู้ฟังและชาวบ้าน เพื่อให้ความรู้เรื่องแบรนด์ อัตลักษณ์ล้านนาแพร่หลาย นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ นักจัดรายการวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่า ความรู้ที่ได้จากการร่วมโครงการนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จะได้นำไปเผยแพร่ต่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ยังไม่มีความรู้เรื่องนี้ ด้านนางฟองแก้ว บัวลูน งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลนครพิงค์ เห็นว่า การสร้างแบรนด์ไม่จำเป็นแต่เฉพาะในกลุ่มธุรกิจ แต่โรงพยาบาลก็สามารถสร้างได้ นำไปสู่การปรับปรุงการให้บริการสนองความต้องการของประชาชนและลูกค้าเพื่อสร้างประทับใจ
นางศิริกาญจน์ จันทรเสน และนางพัฒนา สีหาวงศ์ ตัวแทนอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนกล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประชาชน โดยจะนำความรู้ทั้งเรื่องแบรนด์ อัตลักษณ์ล้านนา การทำตลาด และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไปกระจายบอกต่อแก่คนในชุมชนด้วย
สำหรับโครงการดังกล่าวจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมให้เหลือ 15 คน เพื่อนำเสนอผลงานในงานล้านนา เอ็กซ์โป ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 5 คนสุดท้ายต่อไป
 
13 สิงหาคม 2557 , 13:33 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่