จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย แล้ว 8 อำเภอ

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย แล้ว 8 อำเภอ 19 ตำบล 111 หมู่บ้าน โดยราษฎรได้รับความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ แล้ว
นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ปี 2557 แบ่งพื้นที่ดูแลออกเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนเหนือ 7 อำเภอ โซนกลาง 12 อำเภอ และโซนใต้ 6 อำเภอ เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมรับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังมีหนังสือแจ้งให้อำเภอ เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ปี 2557 ใน 4 มาตรการ คือ การป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การรับมือ และการฟื้นฟู หากเกิดสถานการณ์ขึ้นให้รายงานศูนย์เฉพาะกิจฯ ระดับจังหวัดทราบ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5321 5720 ตลอด 24 ชั่วโมง ในส่วนของการช่วยเหลือ จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) แล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นมา จำนวน 8 อำเภอ 19 ตำบล 111 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 5,666 ครัวเรือน 17,160 คน อาคารและสิ่งก่อสร้างเสียหาย 49 แห่ง พื้นที่เกษตร 3,445 ไร่ ประมง 66 บ่อ ปศุสัตว์ 150 ตัว และสิ่งสาธารณประโยชน์ 95 แห่ง
หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า ด้านการช่วยเหลือ ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก นำถุงยังชีพพระราชทาน มอบให้ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอไชยปราการ จำนวน 850 ถุง มูลนิธิมิราเคิล ออฟ ไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี นำถุงยังชีพพระราชทาน มอบให้ราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอแม่อาย จำนวน 1,000 ถุง ผู้ว่าราชการจังหยัดเชียงใหม่ จัดสรรวงเงินทดรองราชการให้นายอำเภอไชยปราการ เพื่อนำไปซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 2,379,800 บาทและให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยซ่อมแซมถนนและสะพานที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ใช้งานได้ชั่วคราว
 
13 สิงหาคม 2557 , 18:13 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่